Обща информация

„Софийски имоти“ ЕАД е търговско дружество, чийто капитал е изцяло собственост на Столична община. Столичният общински съвет е общо събрание на дружеството.

Предметът на дейност на дружеството е стопанисване и управление на движими и недвижими имоти, отдаване под наем на недвижими имоти, инвестиционни проучвания и експертизи на инвестиционни проекти, участие в общински инвестиционни проекти и др.

Във връзка с разпоредбата на чл.8, ал.3 от ЗОП фактическите действия по възлагане на обществени поръчки и сключване на договори с избрания изпълнител се извършват от Изпълнителния директор на „Софийски имоти“ ЕАД.

Обща информация за обществените поръчки, възлагани от „Софийски имоти“ ЕАД можете да получите от следните длъжностни лица:

Кристина Фандъкова – експерт „Обществени поръчки“, тел. 02/937 78 88

Силвия Кавалска – юрисконсулт, тел. 02/937 78 14

Данни за кореспонденция със „Софийски имоти“ ЕАД относно възлаганите от дружеството обществени поръчки:

Адрес: гр. София, п.код 1000
район „Средец“

ул. „Ген. Й. Гурко” № 12
Факс: 02/937 78-02

Eлектронна поща: office@sofimoti.bg
Официална интернет страница на „Софийски имоти“ ЕАД: www.sofimoti.bg

Адрес на профила на купувача:http://www.sofimoti.bg/category/public-procurement/

Работно време: 9:00 – 17:30 ч.