Продажби чрез конкурс

Сключването на договори за продажба, учредяване на вещни права и наем на недвижими имоти, собственост на „Софийски имоти” ЕАД, както и за продажба и наем на други дълготрайни активи на дружеството се извършва след провеждане на търг или на конкурс, при условията и по реда на „Наредба за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване правата на собственост на общината в търговските дружества” на Столичен общински съвет, както и съгласно утвърдените „Правила за провеждане на търгове и конкурси” на „Софийски имоти” ЕАД.