Продажби чрез търг

Сключването на договори за продажба, учредяване на вещни права и наем на недвижими имоти, собственост на „Софийски имоти” ЕАД, както и за продажба и наем на други дълготрайни активи на дружеството се извършва след провеждане на търг или на конкурс, при условията и по реда на „Наредба за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предриятия и търговски дружества с общинско участие в капитала” на Столичен общински съвет, както и съгласно утвърдените „Правила за провеждане на търгове и конкурси” на „Софийски имоти” ЕАД.