Продажби чрез търг

„Софийски имоти“ ЕАД обявява търг с явно наддаване, за продажба на следния имот

„Софийски имоти“ ЕАД обявява търг с явно наддаване, за продажба на следния имот: „Сграда с площ 9,00 кв.м /бивш трансформаторен пост/ в ПИ 111001, м. „Мало равнище“ в землището на с. Бързия, община Берковица, област Монтана. Начална тръжна цена: 2 700 лв. (Две хиляди и седемстотин лева) без ДДС. Стъпка на наддаване: 100 лв. /Сто лева/ без ДДС. Депозит: 135 лв. / Сто тридесет и пет лева/ без ДДС...повече

„Софийски имоти” ЕАД обявява търг с явно наддаване, за продажба на следните имоти

„Софийски имоти” ЕАД обявява търг с явно наддаване, за продажба на следните имоти: 30% идеални части от поземлен имот пл. № 39, целият с площ от 308 кв.м, включен в УПИ IV, кв. 387, м. „Здраве“ по плана на гр. София, заедно с реални дялове от масивна двуетажна сграда, представляващи първи етаж, застроен на 70 кв.м, заедно с 35/100 ид.части от общите части на сградата и мазето и тавански етаж, застроен на 70 кв.м, заедно с 25/100 ид.части от общите части на сградата и мазето, с административен адрес: ул...повече