Наеми чрез конкурс

Сключването на договори за продажба, учредяване на вещни права и наем на недвижими имоти, собственост на „Софийски имоти” ЕАД, както и за продажба и наем на други дълготрайни активи на дружеството се извършва след провеждане на търг или на конкурс, при условията и по реда на „Наредба за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предриятия и търговски дружества с общинско участие в капитала” на Столичен общински съвет, както и съгласно утвърдените „Правила за провеждане на търгове и конкурси” на „Софийски имоти” ЕАД.

Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на следните имоти:

Терен с идентификатор 68134.902.59, с площ 599 кв.м, заедно с три постройки, съставляващи сграда с идентификатор 68134.902.59.1 с площ от 74 кв.м, сграда с идентификатор 68134.902.59.2 с площ от 30 кв.м и сграда с идентификатор 68134.902.59.3 с площ от 21 кв.м, находящ се в гр. София, район „Лозенец“, ул. „Стоян Михайловски“ № 32-34. Начална месечна наемна цена: 1985.00 (хиляда деветстотин осемдесет и пет) лв. без ДДС. Депозит: 1985.00 (хиляда деветстотин осемдесет и пет) лв...повече

Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на следните имоти:

Апартамент № 2 с идентификатор 68134.703.892.1.2, с площ 105,30 кв.м, находящ се в гр. София, ул. „Гео Милев“ № 49 А, ет. 2. Начална месечна наемна цена: 630.00 (шестстотин и тридесет) лв. без ДДС. Депозит: 630.00 (шестстотин и тридесет) лв.Апартамент № 4 с идентификатор 68134.703.892.1.4 с  площ 78,10 кв.м, находящ се в гр. София, ул. „Гео Милев“ № 49 А, ет. 2...повече

„Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на следния имот:

Бистро със застроена площ от 270.90 кв.м, състоящо се от кухненски блок, бар и зала за консумация на ет.2 и панорамна тераса към бистрото на ет.3 в сграда за обслужване на посетители, заедно с летен бар с диаметър 6 м, находящи се на територията на Аквапарк „Комплекс „Възраждане“, с административен адрес: ул. „Българска морава“ № 4, район „Възраждане“, гр. София. Начална месечна наемна цена: 5 720.00 (пет хиляди седемстотин и двадесет) лв. без ДДС, от която за бистро – сума в размер на 1350.00 (хиляда триста и петдесет) лв...повече

„Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на следния имот:

Бистро със застроена площ от 270.90 кв.м, състоящо се от кухненски блок, бар и зала за консумация на ет.2 и панорамна тераса към бистрото на ет.3 в сграда за обслужване на посетители, заедно с летен бар с диаметър 6 м, находящи се на територията на Аквапарк „Комплекс „Възраждане“, с административен адрес: ул. „Българска морава“ № 4, район „Възраждане“, гр. София. Начална месечна наемна цена: 5 720.00 (пет хиляди седемстотин и двадесет) лв. без ДДС, от която за бистро – сума в размер на 1350.00 (хиляда триста и петдесет) лв...повече

„Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на следните имоти:

О Гараж № 16 със застроена площ 14,54 кв.м, находящ в сграда с адрес: гр. София; ул. „Христо Максимов“ № 64, бл.4. Начална месечна наемна цена: 138.00 (сто тридесет и осем) лв. без ДДС. Депозит: 138.00 (сто тридесет и осем) лв.Подземен гараж № 14 със застроена площ 22.76 кв.м, находящ се в сграда с адрес: гр. София, ул. „Николай Коперник“ № 21. Начална месечна наемна цена: 140.00 (сто и четиридесет) лв. без ДДС. Депозит: 140...повече

„Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на следните имоти:

Гараж № 16 със застроена площ 14,54 кв.м, находящ в сграда с адрес: гр. София; ул. „Христо Максимов“ № 64, бл.4. Начална месечна наемна цена: 138.00 (сто тридесет и осем) лв. без ДДС. Депозит: 138.00 (сто тридесет и осем) лв.Подземен гараж № 14 със застроена площ 22.76 кв.м, находящ се в сграда с адрес: гр. София, ул. „Николай Коперник“ № 21. Начална месечна наемна цена: 177.00 (сто седемдесет и седем) лв. без ДДС. Депозит: 177...повече

„Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на следните имоти:

Двуетажна сграда с идентификатор 68134.902.234.1, със застроена площ 110 кв.м и разгъната застроена площ 220 кв.м, заедно с прилежащ към сградата терен с площ 290 кв.м, съставляващ УПИ ХХІV-234 от кв.74, м. „Лозенец – ІІІ част“, поземлен имот с идентификатор 68134.902.234, находящи се на ул. „Кокиче“ № 20, р-н Лозенец, гр. София...повече