Месечен архив от януари 2021

О Б Я В А

До заинтересованите лица и общественост: На основание чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.) „Софийски имоти“ ЕАД, гр. София, ул. „Ген. Гурко“ № 12, ет. 6   СЪОБЩАВА на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за „Проучване, проектиране и изграждане на о...повече