Месечен архив от ноември 2018

„Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на имот

УПБ в с.Бойковец, общ.Етрополе – Сграден фонд: спален блок на два етажа със ЗП 314 кв.м, спален блок на два етажа със ЗП 314 кв.м, други сгради – домакински блок с обща ЗП 167 кв.м, кухненски блок с обща ЗП 630 кв.м, разположени върху терен с площ 17702 кв.м, м.”Велин камък”. Начална месечна наемна цена: 1 092 лв. (Хиляда и деветдесет и два лева) без ДДС. Депозит: 1 092 лв. (Хиляда и деветдесет и два лева)...повече

„Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на имот:

УПБ в с. Мала църква, общ. Самоков – Сграден фонд, разположен върху терен  с площ от 28 885 кв.м. Начална месечна наемна цена:  865 лв. (Осемстотин шестдесет и пет лева) без ДДС. Депозит: 865 лв. (Осемстотин шестдесет и пет лева). повече

„Софийски имоти“ АД отдава под наем имот:

Офис № 1 с площ 252,47 кв.м в бл. 70, бул. „Витоша“ № 150, ж.к. „Иван Вазов“, район „Триадица“, гр. София. Начална месечна наемна цена:1 832 лв. (Хиляда осемстотин тридесет и два лева) без ДДС. Депозит: 1 832 лв. (Хиляда осемстотин тридесет и два лева) повече

16 Ноември – „Ден за по-чист въздух“

През 2018г. изпълнението на мерките в Програмата за подобряване качеството на атмосферния въздух до 2020г. е сред приоритетите в работата на Столична община. Качеството на атмосферния въздух в Столицата е тема, за чийто ефективен напредък са необходими целенасочени и последователни действия, както на институциите и местните власти, така и на всеки един от нас в качеството си на жител на София...повече

СЪОБЩЕНИЕ

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА Относно: обществена поръчка възлагана чрез открита процедура с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на инженеринг (проектиране, изпълнение на СМР и авторски надзор) за обект: „Парк Възраждане“ – IV етап“, Код по CPV: 45000000, открита с Решение № СИ-ОП-03-119/17.08.2018, вписана в Регистъра на обществените поръчки под номер 02885-2018-0005...повече