Месечен архив от ноември 2016

„Софийски имоти“ ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на следният имот:

„Софийски имоти“ ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на следният имот: Търговско помещение със ЗП – 158 кв.м, находящо се в партерния етаж на шестетажна сграда на бул. „Христо Ботев“ № 5÷7, гр. София. Начална месечна наемна цена в размер на 1 900 лв. (Хиляда и деветстотин лева) без ДДС, съгласно експертна оценка на лицензиран оценител. Депозит: 1 900 лв. (Хиляда и деветстотин лева)...повече

„Софийски имоти” ЕАД обявява търг с явно наддаване, за продажба на следните имоти

„Софийски имоти” ЕАД обявява търг с явно наддаване, за продажба на следните имоти: 30% идеални части от поземлен имот пл. № 39, целият с площ от 308 кв.м, включен в УПИ IV, кв. 387, м. „Здраве“ по плана на гр. София, заедно с реални дялове от масивна двуетажна сграда, представляващи първи етаж, застроен на 70 кв.м, заедно с 35/100 ид.части от общите части на сградата и мазето и тавански етаж, застроен на 70 кв.м, заедно с 25/100 ид.части от общите части на сградата и мазето, с административен адрес: ул...повече