„Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на следните имоти:

„Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на следните имоти:

  1. Търговско помещение – сладкарница на две нива (партер и подземен етаж) с идентификатор 68134.901.738.1.46 с обща площ 137,70 кв.м, находящо се в гр. София, бул. „Черни връх“ № 23, вх. Б. Начална месечна наемна цена: 1 581 (хиляда петстотин осемдесет и един) лв.  без ДДС. Депозит: 581.00 (хиляда петстотин осемдесет и един) лв.
  2. Правоъгълен павилион №2 с външен размер 300х300х280см. и равен покрив – тип олекотена конструкция с горно отводняване с чучури, находящ се в парк „Възраждане“ – УПИ I и УПИ III, кв.1-а, м. „Зона Б-5-4″, район „Възраждане“. Начална месечна наемна цена: 430.00 (четиристотин и тридесет) лв. без ДДС. Депозит: 430.00 (четиристотин и тридесет) лв.
  3. Офис № 11 с идентификатор 68134.1001.5.2.11, с площ 31,65 кв.м, находящ се на ет.5 в административен и търговски център с адрес: ул. „Три уши“ № 6б, гр. София. Начална месечна наемна цена: 374.00 (триста седемдесет и четири) лв. без ДДС. Депозит: 374.00 (триста седемдесет и четири) лв.
  4. Офисен етаж № 2 с площ от 103,53 кв.м находящ се в гр. София, ж.к. „Иван Вазов“, бул. „Витоша“ № 150, бл. 70. Начална месечна наемна цена: 1 182.00 (хиляда сто осемдесет  и два) лв.  без ДДС. Депозит: 1 182.00 (хиляда сто осемдесет  и два) лв.
  5.  Почивна станция „Китен“- бивша „Ремонтстрой, състояща се от хотелска част с идентификатор 37023.501.486.1 със застроена площ 720 кв.м и кухненски блок с 37023.501.486.2 със застроена площ 776 кв.м, находящи се в гр. Китен, ул.“Кокиче“№3. Начална месечна наемна цена: 6 260.00 (шест хиляди двеста и шестдесет) лв. без ДДС. Депозит: 6 260.00 (шест хиляди двеста и шестдесет) лв.

6. Терен с площ от 16 347 кв.м., представляващ част от поземлен имот с идентификатор 37023.501.68 по КККР на гр. Китен, без преминаващата през него временна улица, индивидуализирана по местонахождение и граници в скица-проект, с адрес на поземления имот: гр. Китен, ул.“Атлиман“ № 7 Начална годишна наемна цена: 20 160.00 (двадесет хиляди сто и шестдесет) лв. без ДДС. Депозит: 1680.00 (хиляда шестстотин и осемдесет) лв.

КОНКУРСЪТ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ПО ДОКУМЕНТИ на 10.03.2023 г. от 10:00 часа в офиса на „Софийски имоти” ЕАД – гр. София, ул.”Ген. Гурко” №12.

Цената на един комплект конкурсна документация за всеки от посочените имоти е 6.00 лв. /шест лева/ с вкл. ДДС, платима в брой в офиса на „Софийски имоти” ЕАД, с адрес: гр. София, ул. ”Ген. Гурко” №12,  всеки работен ден от 23.02.2023 г. до 08.03.2023  г. включително, от 10:00ч. до 16:00ч.

 Краен срок за подаване на документи за участие в конкурса – 09.03.2023 г. от 09:00ч.  до 16:00ч., в деловодството на „Софийски имоти” ЕАД.

Оглед на имотите може да се извърши, след закупуване на конкурсна документация, всеки работен ден от 23.02.2023 г. до 08.03.2023 г. включително, от 10:00ч. до 16:00ч., по предварителна заявка на кандидатите.

За допълнителна информация: 02/937-78-29 и 02/937-78-52