“Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на следните имоти:

 • гр. София
 • Свободен

Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на следните имоти:

 1. Гараж №1 с идентификатор 68134.306.403.1.60, застроена площ 27,54 кв.м, находящ се на  ет.-1 в средноетажна жилищна сграда с подземни гаражи с адрес: гр. София, р-н Възраждане, ул. “Царибродска” №136-142. Начална цена: 212.00 (двеста и дванадесет) лв. без ДДС. Депозит: 212.00 (двеста и дванадесет) лв.
 2. Гараж №2 с идентификатор 68134.306.403.1.61, застроена площ 26,85 кв.м, находящ се на  ет.-1 в средноетажна жилищна сграда с подземни гаражи с адрес: гр. София, р-н Възраждане, ул. “Царибродска” №136-142. Начална цена: 207.00 (двеста и седем) лв. без ДДС. Депозит: 207.00 (двеста и седем) лв.
 3. Паркомясто №8 със застроена площ 13,09 кв.м, находящ се на ет.-1 в средноетажна жилищна сграда с подземни гаражи с адрес: гр. София, р-н Възраждане, ул. “Царибродска” №136-142. Начална цена: 90.00 (деветдесет) лв. без ДДС. Депозит: 90.00 (деветдесет) лв.
 4. Паркомясто №9 със застроена площ 14,45 кв.м, находящ се на ет.-1 в средноетажна жилищна сграда с подземни гаражи с адрес: гр. София, р-н Възраждане, ул. “Царибродска” №136-142. Начална цена: 99.00 (деветдесет и девет) лв. без ДДС. Депозит: 99.00 (деветдесет и девет) лв.
 5. Паркомясто №10  със застроена площ 23,48 кв.м, находящ се на ет.-1 в средноетажна жилищна сграда с подземни гаражи с адрес: гр. София, р-н Възраждане, ул. “Царибродска” №136-142. Начална цена: 104.00 (сто и четири) лв. без ДДС. Депозит: 104.00 (сто и четири) лв.
 6. Паркомясто №11 със застроена площ 16,57 кв.м, находящ се на ет.-1 в средноетажна жилищна сграда с подземни гаражи с адрес: гр. София, р-н Възраждане, ул. “Царибродска” №136-142. Начална цена: 100.00 (сто) лв. без ДДС. Депозит: 100.00 (сто) лв.
 7. Магазин №1 с идентификатор 68134.306.403.1.57, застроена площ 182,29 кв.м, находящ се на първи и полуетаж, състоящ се от едно помещение, тоалетна с площ 3.02 кв.м., находяща се на първи етаж на кота +0.00 м. и обслужващо складово помещение с площ 15.05 кв.м., находящо се на полуетаж на кота +1.15 м. в средноетажна жилищна сграда с подземни гаражи с адрес: гр. София, р-н Възраждане,  ул. “Царибродска” №136-142. Начална цена: 1 807.00 (хиляда осемстотин и седем) лв. без ДДС. Депозит: 1 807.00 (хиляда осемстотин и седем) лв.
 8. Магазин №2 с идентификатор 68134.306.403.1.58, застроена площ 149,18 кв.м, находящ се на ет. 1, състоящ се от едно помещение, склад с площ 3.56 кв.м. и тоалетна с площ 3.39 кв.м. в средноетажна жилищна сграда с подземни гаражи с адрес: гр. София, р-н Възраждане,  ул. “Царибродска” №136-142. Начална цена: 1 478.00 (хиляда четиристотин седемдесет и осем) лв. без ДДС. Депозит: 1 478.00 (хиляда четиристотин седемдесет и осем) лв.
 9. Магазин №3 с идентификатор 68134.306.403.1.59, застроена площ 138,96 кв.м, находящ се на ет. 1, състоящ се от едно помещение, склад с площ 4.08 кв.м. и тоалетна с площ 2.85 кв.м. в средноетажна жилищна сграда с подземни гаражи с адрес: гр. София, р-н Възраждане,  ул. “Царибродска” №136-142. Начална цена: 1 377.00 (хиляда триста седемдесет и седем) лв. без ДДС. Депозит: 1 377.00 (хиляда триста седемдесет и седем) лв.

КОНКУРСЪТ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ПО ДОКУМЕНТИ на 01.02.2022 г. от 10:00 часа в сградата на „Софийски имоти” ЕАД – гр. София, ул.”Ген. Гурко” №12.

Цената на един комплект конкурсна документация за всеки от посочените имоти е 6.00 лв. /шест лева/ с вкл. ДДС, платима по една от следните банкови сметки на „Софийски имоти” ЕАД:

 • IBAN – BG94 FINV 9150 10BG N004 82, BIC код на банката – FINVBGSF, „Първа инвестиционна банка” АД;
 • IBAN – BG87 UNCR 7630 1007 5821 00, BIC код на банката – UNCRBGSF, „УниКредит Булбанк” АД.

                     Конкурсна документация може да получите при представяне на платежен документ в офиса на „Софийски имоти” ЕАД, с адрес: гр. София, ул.”Ген. Гурко” №12,  всеки работен ден от 14.01.2022 г. до 28.01.2022 г. включително, от 10:00ч. до 16:00ч.

 Краен срок за подаване на документи за участие в конкурса – 31.01.2022 г. от 09:00ч.  до 17:00ч., в деловодството на „Софийски имоти” ЕАД.

Оглед на имотите може да се извърши, след закупуване на конкурсна документация, всеки работен ден от 14.01.2022 г. до 28.01.2022 г. включително, от 10:00ч. до 16:00ч., по предварителна заявка на кандидатите.

За допълнителна информация: 02/937-78-78 и 02/937-78-52