Съобщение

Дата на публикацията

07.07.2015

Относно: Обществена поръчка с предмет: „Извършване на строително-монтажни и ремонтни работи на обект „Парк Възраждане“, гр. София, район „Възраждане“, м. „Зона Б-5-4“, кв. 1А, УПИ I и УПИ III“, открита с Решение № СИ-ОП-03-024/27.04.2015г. на Изпълнителния директор на „Софийски имоти” ЕАД и обявена в Регистъра на обществените поръчки с уникален номер № 02885-2015-0004.

Уважаеми дами и господа,

Оценките на техническите предложения на участниците за изпълнение на поръчката са както следва:

 

№ по ред Участник ГС ТС1 ТС2 ТО1 ТО2 ТО3 ТО4 ТО5 КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА
1 ДЗЗД „ПАРК ВЪЗРАЖДАНЕ“ 10,00 5,00 5,00 8,50 6,00 4,00 4,00 6,00 48,50
2 „ПСГ – СТРОЙ“ ДЗЗД 10,00 3,00 2,50 7,00 3,00 3,00 2,00 3,00 33,50
3 ДЗЗД „ГРИЙН ВЪЗРАЖДАНЕ“ 10,00 2,53 2,10 4,00 4,00 3,00 3,00 3,00 31,63
4 „БУЛСТРОЙ ГРУП“ ООД 10,00 5,00 5,00 4,00 3,00 3,00 2,00 3,00 35,00
5 „ИНФРА РОУДС“ ЕООД 10,00 2,50 2,00 5,50 3,00 2,00 3,00 6,00 34,00

На основание чл.69а, ал.3, предл.1 от Закона за обществените поръчки комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите, подадени за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Извършване на строително-монтажни и ремонтни работи на обект „Парк Възраждане“, гр. София, район „Възраждане“, м. „Зона Б-5-4“, кв. 1А, УПИ I и УПИ III“

 ОБЯВЯВА:

 ОТВАРЯНЕТО и ОПОВЕСТЯВАНЕТОна ценовите предложения на участниците в процедурата ще се състои на 10.07.2015г. от 13:00 часа в сградата на „Софийски имоти“ ЕАД на адрес – гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко“ № 12, ет.5, заседателната зала.