СЪОБЩЕНИЕ

Дата на публикацията

26.06.2015

ВАЖНО! В профила на купувача на „Софийски имоти“ ЕАД е публикувано Решението за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни и ремонтни работи по проект „Парк „Възраждане“, гр. София, район „Възраждане“, м. „Зона Б-5-4″, кв. 1a, УПИ I и УПИ III“открита с Решение № СИ-ОП-03-001/19.03.2015г. на Изпълнителния директор на „Софийски имоти“ ЕАД и вписана под уникален номер 02885-2015-0003 в Регистъра на обществените поръчки.