СЪОБЩЕНИЕ

Дата на публикацията

10.06.2015

На основание чл.69а, ал.3, предл.1 от Закона за обществените поръчки комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите, подадени за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни и ремонтни работи по проект „Парк „Възраждане”, гр. София, район „Възраждане”, м. „Зона Б-5-4”, кв. 1a, УПИ I и УПИ III“

 ОБЯВЯВА:

 ОТВАРЯНЕТО и ОПОВЕСТЯВАНЕТО на ценовите предложения на участниците в процедурата ще се състои на 15.06.2015г. от 15:00 часа в сградата на „Софийски имоти“ ЕАД на адрес – гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко“ № 12, ет.5, заседателната зала.