СЪОБЩЕНИЕ :

Дата на публикацията

13.05.2020

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА

 

Относно: Процедура на публично състезание за възлагане на обществена поръчка с премет: „Осигуряване на водноспасителна дейност и оказване на медицинска помощ на територията на Комплекс „Възраждане““, открита с Решение № СИ-ОП-03-007/31.03.2020 г., вписана в Регистъра на обществените поръчки под номер 02885-2020-0002

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

В съответствие с изискванията на чл. 57, ал. 4 от ППЗОП, Ви уведомявам, че на 19.05.2020г. от 10:00 часа, на адрес: гр. София, р-н „Средец“, ул. „Ген. Й. В. Гурко“ № 12, ет. 5, заседателна зала, ще се проведе публично заседание за отваряне и оповестяване на ценовите предложения на участниците в процедурата, чиито оферти отговарят на изискванията на Възложителя.

При отварянето и оповестяването на предлаганите цени могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.