Съобщение за промяна датата и часа на отваряне на ценовите предложения

Дата на публикацията

29.06.2015

Обществена поръчка с предмет: „Извършване на строително-монтажни и ремонтни работи на обект „Парк Възраждане“, гр. София, район „Възраждане“, м. „Зона Б-5-4“, кв. 1А, УПИ I и УПИ III“, открита с Решение № СИ-ОП-03-024/27.04.2015г. на Изпълнителния директор на „Софийски имоти” ЕАД и обявена в Регистъра на обществените поръчки с уникален номер № 02885-2015-0004.

 Уважаеми дами и господа,

Уведомяваме Ви, че датата и часът за отваряне и оповестяване на ценовите предложения на участниците в процедурата, обявени със съобщението, публикувано в „Профила на купувача“ на „Софийски имоти“ ЕАД на 25.06.2015 г., се променят, като на основание чл. 68, ал. 2 от Закона за обществените поръчки участниците ще бъдат писмено уведомени за новите дата и час на отваряне на ценовите предложения.