„Софийски имоти” ЕАД обявява търг с явно наддаване, за продажба на следните имоти

 

„Софийски имоти” ЕАД обявява търг с явно наддаване, за продажба на следните имоти:

  1. 1/2 ид.ч. от дворно място, съставляващо им. пл. № 10, кв.257, м. „Центъра“, гр.София, ул. „Три уши“ № 11, цялото с площ 212,50 кв.м, заедно с 1/2 ид.ч. от построената върху него двуетажна сграда с избени и тавански помещения, без работилница с площ ок.69 кв.м – АЧОС № 46/1997 г., съгласно КК и КР съставляващ 1/2 ид.ч от: ПИ с идентификатор 68134.1001.40 с площ 212 кв.м, сграда с идентификатор 68134.1001.40.1 със ЗП 183 кв.м, състояща се от самостоятелни обекти с идентификатори 68134.1001.40.1.1 с площ 71,18 кв.м, 68134.1001.40.1.2 с площ 90,43 кв.м, 68134.1001.40.1.3 с площ 71,18 кв.м и 68134.1001.40.1.4 с площ 90,43 кв.м, заедно с магазин с идентификатор 68134.1001.40.1.5 с площ 27.52 кв.м и магазин с идентификатор 68134.1001.40.1.6 с площ 64.29 кв.м. Начална тръжна цена: 309 484 лв. /Триста и девет хиляди четиристотин осемдесет и четири лева/ без ДДС, съгласно експертна оценка на лицензиран оценител. Депозит: 5% от началната тръжна цена.
  2. Дворно място, представляващо част от п-л V-8,9, кв.255, м.“Центъра” /стар имот пл. № 9/, с площ ок. 173 кв.м, гр.София, ул. “Княз Борис І” № 91, АЧОС № 419/98 г., съгласно КК и КР съставляващ ПИ с идентификатор 68134.1001.14 с площ 173 кв.м. Начална тръжна цена: 490 544 лв. /Четиристотин и деветдесет хиляди петстотин четиридесет и четири лева/ без ДДС, съгласно експертна оценка на лицензиран оценител. Депозит: 5% от началната тръжна цена.

       ТЪРГОВЕТЕ с явно наддаване  по т.1 и т.2  ще се проведат на 14.06.2018 г., както следва: за имот по т.1 – с начален час 10.00 часа, за имот по т.2 – с начален час 12.00 часа. Дата на повторно провеждане на търговете: на 28.06.2018 г., в същите часове.

  1. Поземлен имот пл.№ 63 с площ от 263,69 кв.м, включен в УПИ ХХХІV-63,63а, целият с площ от 310 кв.м, кв.173а, м. „Лозенец”-ІІІ ч., гр. София, ул. ”Стоян Михайловски” № 36, АЧОС № 4576/2002 г. Начална тръжна цена: 427 500 лв. /Четиристотин двадесет и седем хиляди и петстотин лева/ без ДДС, съгласно експертна оценка на лицензиран оценител. Депозит: 5% от началната тръжна цена.
  2. 8/9 ид.ч. от терен, целият с площ 487 кв.м., съставляващ им. пл. № 21 /стар № 15/, кв.218, м. „Западно направление“, гр. София, ул. „Осогово“ № 35, АЧОС № 748/01 г., съгласно КК и КР съставляващ 8/9 ид.ч. от ПИ с идентификатор 68134.305.389 с площ 468 кв.м. Начална тръжна цена: 382 000 лв. /Триста осемдесет и две хиляди лева/ без ДДС, съгласно експертна оценка на лицензиран оценител. Депозит: 5% от началната тръжна цена.

       ТЪРГОВЕТЕ с явно наддаване по т.3 и т.4 ще се проведат на 15.06.2018 г., както следва: за имот по т.3 – с начален час 10.00 часа, за имот по т.4 – с начален час 12.00 часа. Дата на повторно провеждане на търговете: 29.06.2018 г., в същите часове.

Срок за закупуване на тръжна документация за имотите по т.1 и т.2: от 29.05.2018 г. до 13.06.2018 г. вкл., всеки работен ден от 10:00 ч. до 17:00 ч. Срок за извършване на оглед на имотите: от 29.05.2018 г. до 13.06.2018 г. вкл., всеки работен ден от 10:00 ч. до 16:00 ч., по предварителна заявка на кандидата и след закупуване на тръжна документация от деловодството на дружеството.

Срок за закупуване на тръжна документация за имотите по т.3 и т.4: от 29.05.2018 г. до 14.06.2018 г. вкл., всеки работен ден от 10:00 ч. до 17:00 ч. Срок за извършване на оглед на имотите: от 29.05.2018 г. до 14.06.2018 г. вкл., всеки работен ден от 10:00 ч. до 16:00 ч., по предварителна заявка на кандидата и след закупуване на тръжна документация от деловодството на дружеството.

       До участие в повторните търгове се допускат, както кандидати вече закупили тръжна документация, така и нови кандидати, които могат да закупят тръжна документация за повторно обявените дати, както следва:

  • Срок за закупуване на тръжна документация за имотите по т.1 и т.2 – от 15.06.2018 г. до 27.06.2018 г. вкл., всеки работен ден от 10:00 ч. до 17:00 ч. Срок за извършване на оглед на имотите по т.1 и т.2 от 15.06.2018 г. до 27.06.2018 г. вкл., всеки работен ден от 10:00 ч. до 16:00 ч., по предварителна заявка на кандидата и след закупуване на тръжна документация от деловодството на дружеството.
  • Срок за закупуване на тръжна документация за имотите по т. 3 и т.4 от 16.06.2018 г. до 28.06.2018 г. вкл., всеки работен ден от 10:00 ч. до 17:00 ч. Срок за извършване на оглед на имотите от 16.06.2018 г. до 28.06.2018 г. вкл., всеки работен ден от 10:00 ч. до 16:00 ч., по предварителна заявка на кандидата и след закупуване на тръжна документация от деловодството на дружеството.

       Краен срок за подаване на документи за участие в търга, в това число и при повторно провеждане на търга – последният работен ден, предхождащ датата на търга, от 09.00 часа до 17.00 часа, в деловодството на „Софийски имоти“ ЕАД.

       Всички търгове ще се проведат в сградата на „Софийски имоти” ЕАД – гр. София, ул.”Ген. Й. В. Гурко” №12, етаж 6, на указаните за съответния търг дати.

       Цената на един комплект тръжна документация за всеки от посочените имоти е 100 /сто/ лв. без ДДС, платима в брой в офиса на „Софийски имоти“ ЕАД, гр. София, ул. “Ген. Й. В. Гурко“ № 12, ет.6.

       Депозитите за участие в търговете се внасят по банкова сметка на „Софийски имоти” ЕАД“

  • IBAN – BG94 FINV 9150 10BG N004 82, BIC код на банката – FINVBGSF, „Първа инвестиционна банка” АД или
  • IBAN – BG87 UNCR 7630 1007 5821 00, BIC код на банката – UNCRBGSF, „УниКредит Булбанк” АД.

За допълнителна информация: 02/937-78-78, 02/937-78-52.