„Софийски имоти” ЕАД обявява търг с явно наддаване, за продажба на следните имоти

Софийски имоти” ЕАД обявява търг с явно наддаване, за продажба на следните имоти:

  1. 30% идеални части от поземлен имот пл. № 39, целият с площ от 308 кв.м, включен в УПИ IV, кв. 387, м. „Здраве“ по плана на гр. София, заедно с реални дялове от масивна двуетажна сграда, представляващи първи етаж, застроен на 70 кв.м, заедно с 35/100 ид.части от общите части на сградата и мазето и тавански етаж, застроен на 70 кв.м, заедно с 25/100 ид.части от общите части на сградата и мазето, с административен адрес: ул. „Никола Славков“ № 13, гр. София Начална тръжна цена: 254 255 лв. /Двеста петдесет и четири хиляди двеста петдесет и пет лева/ без ДДС. Депозит: 5% от началната тръжна цена.

  2. Реална част от УПИ XXXIV -63, 63а, съставляваща ПИ пл. № 63, с площ от 263,69 кв.м, включен в УПИ XXXIV -63, 63а, целият с площ от 310 кв.м от кв. 173а, м. „Лозенец III –та част“ по плана на гр. София, с административен адрес: ул. „Стоян Михайловски“ № 36, гр. София. Начална тръжна цена: 481 135 лв. /Четиристотин осемдесет и една хиляди сто тридесет и пет лева/ без ДДС, съгласно експертна оценка на лицензиран оценител. Депозит: 5% от началната тръжна цена.

  3. ¾ ид. части от ПИ пл. № 377, целият с площ от 760 кв.м и част от поземлен имот пл. № 599 с площ от 220 кв.м, включени в УПИ I -377, целият с площ от 980 кв.м от кв.5, м. „Лозенец – жил. група „Южен парк“, по плана на гр. София, с административен адрес: ул. „Богатица“ № 16. Начална тръжна цена: 1 447 300 лв. /Един милион четиристотин четиридесет и седем хиляди и триста лева/ без ДДС, съгласно експертна оценка на лицензиран оценител. Депозит: 5% от началната тръжна цена.

  4. 173/412 идеални части от УПИ V-8, 9, целият с площ от 412 кв.м, кв. 255, м. “Центъра”, с административен адрес: гр. София, ул. “Княз Борис І” № 91. Начална тръжна цена: 492 900 лв. /Четиристотин деветдесет и две хиляди и деветстотин лева/ без ДДС, съгласно експертна оценка на лицензиран оценител. Депозит: 5% от началната тръжна цена.

ТЪРГОВЕТЕ, с явно наддаване, от т.1 до т.4, ще се проведат на 12.12.2016 г., както следва: за имот по т.1 – с начален час 09.00 часа, за имот по т.2 – с начален час 11.00 часа, за имот по т.3 – с начален час 13.00 часа, за имот по т.4 – с начален час 15.00 часа.Дата на повторно провеждане на търговете: 19.12.2016 г., в същите часове.

Срок за закупуване на тръжна документация: от 25.11.2016 г. до 08.12.2016 г. вкл., всеки работен ден от 10:00 ч. до 17:00 ч. Срок за извършване на оглед на имотите: от 25.11.2016 г. до 08.12.2016 г. вкл., всеки работен ден от 10:00 ч. до 16:00 ч., след закупуване на тръжна документация от деловодството на дружеството, по предварителна заявка на кандидата.

До участие в повторните търгове се допускат, както кандидати вече закупили тръжна документация, така и нови кандидати, които могат да закупят тръжна документация за повторно обявените дати в срок: от 13.12.2016 г. до 15.12.2016. г. вкл., всеки работен ден от 10:00 ч. до 17:00 ч. Срок за извършване на оглед на имотите от13.12.2016 г. до 15.12.2016 г. вкл., всеки работен ден от 10:00 ч. до 16:00 ч., след закупуване на тръжна документация от деловодството на дружеството, по предварителна заявка на кандидата.

Краен срок за подаване на документи за участие в търга, в това число и при повторно провеждане на търга – последният работен ден, предхождащ датата на търга, от 09.00 часа до 17.00 часа, в деловодството на „Софийски имоти“ЕАД.

Всички търгове ще се проведат в сградата на „Софийски имоти” ЕАД – гр. София, ул.”Ген. Й. В. Гурко” №12, етаж 6, на указаните за съответния търг дати.

Цената на един комплект тръжна документация за всеки от посочените имоти е 100 /сто/ лв. без ДДС, платима в брой в офиса на „Софийски имоти“ ЕАД, гр. София, ул. “Ген. Й. В. Гурко“ № 12, ет.6.

Депозитите за участие в търговете се внасят по банкова сметка на „Софийски имоти” ЕАД в „Първа инвестиционна банка” АД, гр. София – IBAN: BG94 FINV 9150 10BG N00482, BIC: FINVBGSF.

За допълнителна информация: 02/937-78-78, 02/937-78-52.