„Софийски имоти“ ЕАД обявява търг с явно наддаване, за продажба на следния имот

  • гр. София
  • Тип: СТАЯ

„Софийски имоти“ ЕАД обявява търг с явно наддаване, за продажба на следния имот:

„Сграда с площ 9,00 кв.м /бивш трансформаторен пост/ в ПИ 111001, м. „Мало равнище“ в землището на с. Бързия, община Берковица, област Монтана. Начална тръжна цена: 2 700 лв. (Две хиляди и седемстотин лева) без ДДС. Стъпка на наддаване: 100 лв. /Сто лева/ без ДДС. Депозит: 135 лв. / Сто тридесет и пет лева/ без ДДС.

ТЪРГЪТ, с явно наддаване ще се проведе на 24.04.2017 г., с начален час 10.00 часа. Дата на повторно провеждане на търга: на 10.05.2017 г., в същият час.

Срок за закупуване на тръжна документация: от 07.04.2017 г. до 20.04.2017 г. вкл., всеки работен ден от 10:00 ч. до 17:00 ч. Срок за извършване на оглед на имотите: 07.04.2017 г. до 20.04.2017 г. вкл., всеки работен ден от 10:00 ч. до 16:00 ч., след закупуване на тръжна документация от деловодството на дружеството, по предварителна заявка на кандидата.

До участие в повторният търг се допускат, както кандидати вече закупили тръжна документация, така и нови кандидати, които могат да закупят тръжна документация за повторно обявените дати в срок: от 25.04.2017 г. до 08.05.2017 г. вкл., всеки работен ден от 10:00 ч. до 17:00 ч. Срок за извършване на оглед на имотите от 25.04.2017 г. до 08.05.2017 г. вкл., всеки работен ден от 10:00 ч. до 16:00 ч., след закупуване на тръжна документация от деловодството на дружеството, по предварителна заявка на кандидата.

Краен срок за подаване на документи за участие в търга, в това число и при повторно провеждане на търга – последният работен ден, предхождащ датата на търга, от 09.00 часа до 17.00 часа, в деловодството на „Софийски имоти“ ЕАД.

Търгът ще се проведе в сградата на „Софийски имоти“ ЕАД – гр. София, ул.“Ген. Й. В. Гурко“ №12, етаж 6, на указаната за търга дата.

Цената на един комплект тръжна документация е 100 /сто/ лв. без ДДС, платима в брой в офиса на „Софийски имоти“ ЕАД, гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко“ № 12, ет.6.

Депозитът за участие в търга  се внасят по банкова сметка на „Софийски имоти“ ЕАД в „Първа инвестиционна банка“ АД, гр. София – IBAN: BG94 FINV 9150 10BG N00482, BIC: FINVBGSF.

За допълнителна информация: 02/937-78-78, 02/937-78-52.