„Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на следните имоти:

 1. Терен с идентификатор 68134.302.87 с площ от 401 кв.м, находящ се в гр. София, район „Възраждане“, ул. „Пордим“ № 14. Начална месечна наемна цена: 800.00 (осемстотин) лв. без ДДС. Депозит: 800.00 (осемстотин) лв.
 2. Вилна сграда с идентификатор 69345.100.112.1 с площ 141 кв.м, заедно с допълваща постройка към нея с идентификатор 69345.100.112.2 с площ 104 кв.м, гараж с идентификатор 69345.100.112.3 с площ 39.00 кв.м и стопанска постройка с идентификатор 69345.100.112.4 с площ 22.00 кв.м, разположени в поземлен имот с идентификатор 69345.100.112 с площ от 668, находяща се в с. Стойките, махала Глуховска, ул. „Студена вода” № 6. Начална месечна наемна цена: 470.00 (четиристотин и седемдесет) лв. без ДДС. Депозит: 470.00 (четиристотин и седемдесет) лв.
 3. Магазин № 1 с идентификатор 68134.4083.496.3.71 с площ 70,00 кв.м, находящ се в гр. София, ж.к.“Младост – 1А“, бл. 503, вх. 1. Начална месечна наемна цена: 1040.00 (хиляда и четиридесет) лв. без ДДС. Депозит: 1040.00 (хиляда и четиридесет) лв.
 4. Терен с идентификатор 68134.300.547 с площ 400 кв.м, находящ се в гр. София, бул.“Т.Александров“ № 10-16. Начална месечна наемна цена: 780.00 (седемстотин и осемдесет) лв. без ДДС. Депозит: 780.00 (седемстотин и осемдесет) лв.
 5. Обект – аптека с идентификатор 68134.1386.2651.1.225 с площ 86,94 кв.м, находяща се в гр. София, ж.к.„Надежда І”, ул.„Ломско шосе”, бл.172, вх. „Ж”, ет.1. Начална месечна наемна цена:1813.00 (хиляда осемстотин и тринадесет) лв. без ДДС. Депозит: 1813.00 (хиляда осемстотин и тринадесет) лв.
 6. Ресторант на две нива с идентификатор 68134.1002.94.2.91 с обща застроена площ от 161,74 кв.м, находящ се в гр. София, район „Триадица”, бул.„Витоша” № 150, бл. 70, вх. А, ет. 1.Начална месечна наемна цена: 3694.00 (три хиляди шестстотин деветдесет и четири) лв. без ДДС. Депозит: 3694.00 (три хиляди шестстотин деветдесет и четири) лв.
  КОНКУРСЪТ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ПО ДОКУМЕНТИ на 17.06.2024 г. от 10:00 часа в офиса на „Софийски имоти” ЕАД – гр. София, ул.”Ген. Гурко” №12.
  Цената на един комплект конкурсна документация за всеки от посочените имоти е 6.00 лв. /шест лева/ с вкл. ДДС, платима в брой в офиса на „Софийски имоти” ЕАД, с адрес: гр. София, ул. ”Ген. Гурко” №12, всеки работен ден от 31.05.2024 г. до 13.06.2024 г. включително, от 10:00ч. до 16:00ч.
  Краен срок за подаване на документи за участие в конкурса – 14.06.2024 г. от 09:00ч. до 16:00ч., в деловодството на „Софийски имоти” ЕАД.
  Оглед на имотите може да се извърши, след закупуване на конкурсна документация, всеки работен ден от 31.05.2024 г. до 13.06.2024 г. включително, от 10:00ч. до 16:00ч., по предварителна заявка на кандидатите.
  За допълнителна информация: 02/937-78-29 и 02/937-78-52