„Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на следните имоти:

  • гр. София
  • Тип: СТАЯ
  • Свободен

 

  1. Сграда-резиденция, ул. „Васил Априлов“ № 4 с площ 1060,29 кв.м. и 725 кв.м прилежащ терен, находящи се в гр. София, район Оборище. Начална месечна наемна цена: 18 290.00 /осемнадесет хиляди двеста и деветдесет/ лева без ДДС. Депозит: 18 290.00 /осемнадесет хиляди двеста и деветдесет/ лв.
  2. Ресторант с идентификатор 68134.1002.94.2.91, на две нива, с обща площ 161,74 кв.м, находящ се на бул. „Витоша” №150, бл.70, район „Триадица”, гр. София. Начална месечна наемна цена: 2 800.00 /две хиляди и осемстотин/ лева без ДДС. Депозит: 2 800.00 /две хиляди и осемстотин/ лв.
  3. Полумасивна сграда на един етаж с площ 39 кв.м, находящ се на бул. „Сливница“ № 117. Гр. София. Начална месечна наемна цена: 165.00 /сто шестдесет и пет/ лева без ДДС. Депозит: 165 лв. /сто шестдесет и пет/ лв.

 

КОНКУРСЪТ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ПО ДОКУМЕНТИ на 17.03.2021 г. от 10:00 часа в сградата на „Софийски имоти” ЕАД – гр. София, ул.”Ген. Гурко” №12.

Цената на един комплект конкурсна документация за всеки от посочените имоти е 6.00 лв. /шест лева/ с вкл. ДДС, платима по една от следните банкови сметки на „Софийски имоти” ЕАД:

  • IBAN – BG94 FINV 9150 10BG N004 82, BIC код на банката – FINVBGSF, „Първа инвестиционна банка” АД;
  • IBAN – BG87 UNCR 7630 1007 5821 00, BIC код на банката – UNCRBGSF, „УниКредит Булбанк” АД.

                     Конкурсна документация може да получите при представяне на платежен документ в офиса на „Софийски имоти” ЕАД, с адрес: гр. София, ул.”Ген. Гурко” №12,  всеки работен ден от 27.02.2021 г. до 15.03.2021 г. включително, от 10:00ч. до 16:00ч.

 Краен срок за подаване на документи за участие в конкурса – 16.03.2021 г. от 09:00ч.  до 17:00ч., в деловодството на „Софийски имоти” ЕАД.

Оглед на имотите може да се извърши, след закупуване на конкурсна документация, всеки работен ден от 27.02.2021 г. до 15.03.2021 г. включително, от 10:00ч. до 16:00ч., по предварителна заявка на кандидатите.

За допълнителна информация: 02/937-78-78 и 02/937-78-52