„Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на следните имоти:

 • гр. София
 • Тип: СТАЯ
 • Свободен

„Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на следните имоти:

 

 1. Терен с площ 608 кв.м, заедно с едноетажна сграда, находящи се на ул. „Стоян Михайловски“ №32, район „Лозенец“, гр. София. Начална месечна наемна цена: 1 343 лв. /хиляда триста четиридесет и три лева/ без ДДС. Депозит: 1 343 лв. /хиляда триста четиридесет и три лева.
 2. Терен с площ 401 кв.м, заедно с находящ се върху него гараж с площ 19 кв.м, находящ се в гр. София, ул.“Пордим“ №14. Начална месечна наемна цена: 485 лв. /четиристотин осемдесет и пет лева/ без ДДС. Депозит: 485 лв. /четиристотин осемдесет и пет лева/.
 3. Терен с площ 400 кв.м и идентификатор 68134.300.547, находящ се на бул. „Т. Александров“ № 10-16, гр. София. Начална месечна наемна цена: 410 лв. /четиристотин и десет лева/ без ДДС. Депозит: 410 лв. /четиристотин и десет лева/
 4. Част от ПИ с идентификатор 68134.1930.594, с площ от 6 кв.м, кв.261, м. „Павлово – Бъкстон“, индивидуализирана с индекс 1 в скица с указан начин на поставяне на преместваеми обекти, тип павилион, издадена от гл. архитект на р-н Витоша на 23.05.2013 г., находяща се на кръстовището на бул. „Братя Бъкстон“ с ул. „Казбек“, м. „Павлово-Бъкстон“, гр. София, район Витоша. Начална месечна наемна цена: 260 лв. /двеста и шестдесет лева/ без ДДС. Депозит: 260 лв. /двеста и шестдесет лева/.
 5. Част от ПИ с идентификатор 68134.4085.1496, кв. 43 с площ от 6,00 кв.м, м. „Горубляне“, индивидуализирана с индекс 1 в скица с указан начин на поставяне на преместваеми обекти: временни павилиони за търговска и обслужваща дейност, издадена от гл. архитект на р-н „Младост“, находящ се на ул. „Самоковско шосе“ до кръстовището с ул. „Павел Красов“, м. „Горубляне“, гр. София, район Младост. Начална месечна наемна цена: 170 лв. /сто и седемдесет лева/ без ДДС. Депозит: 170 лв. /сто и седемдесет лева/.
 6. Част от ПИ 1 с площ от 6,00 кв.м, кв. 221, м. „Западно направление“, индивидуализирана с индекс 1 в схема за разполагане на преместваеми обекти, тип павилион, издадена от гл. архитект на район „Възраждане“, по преписка вх. № СА-7000-308/29.07.2013 г. с административен адрес, бул. „Александър Стамболийски“ № 122, гр. София, район Възраждане. Начална месечна наемна цена: 530 лв. /петстотин и тридесет лева/ без ДДС. Депозит: 530 лв. /петстотин и тридесет лева/.

 

 

КОНКУРСЪТ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ПО ДОКУМЕНТИ на 20.01.2021 г. от 10:00 часа в сградата на „Софийски имоти” ЕАД – гр. София, ул.”Ген. Гурко” №12.

Цената на един комплект конкурсна документация за всеки от посочените имоти е 5 лв. /Пет лева/ без ДДС, платима по една от следните банкови сметки на „Софийски имоти” ЕАД:

 • IBAN – BG94 FINV 9150 10BG N004 82, BIC код на банката – FINVBGSF, „Първа инвестиционна банка” АД;
 • IBAN – BG87 UNCR 7630 1007 5821 00, BIC код на банката – UNCRBGSF, „УниКредит Булбанк” АД.

                     Конкурсна документация може да получите при представяне на платежен документ в офиса на „Софийски имоти” ЕАД, с адрес: гр. София, ул. ”Ген. Гурко” №12,  всеки работен ден от 15.12.2020 г. до 18.01.2021 г. включително, от 10:00ч. до 16:00ч.

 Краен срок за подаване на документи за участие в конкурса – 19.01.2021 г. от 09:00ч.  до 17:00ч., в деловодството на „Софийски имоти” ЕАД.

Оглед на имотите може да се извърши, след закупуване на конкурсна документация, всеки работен ден от 15.12.2020 г. до 18.01.2021 г. включително, от 10:00ч. до 16:00ч., по предварителна заявка на кандидатите.

За допълнителна информация: 02/937-78-78 и 02/937-78-52