„Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на следните имоти:

 

„Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на следните имоти:

 

  1. Магазин № 1 с площ 70,00 кв.м, находящ се в бл. 503, вх. 1, ж.к. „Младост – 1А“, гр. София, район Младост. Начална месечна наемна цена: 680 лв./шестстотин и осемдесет лева/ без ДДС. Депозит: 680 лв./шестстотин и осемдесет лева/
  2. Част от недоизграден обект „Подземна улица“ с площ 400 кв.м, находящ се в гр. София, „Зона Б-18“, с изход към бл. 1, от страната на ул. „Цар Симеон“, гр. София,  район Възраждане. Начална месечна наемна цена: 1 316 лв. /хиляда триста и шестнадесет лева/ без ДДС. Депозит: 1 316 лв. /хиляда триста и шестнадесет лева/.
  3. Хале №1, с площ 102 кв.м, разположено в промишлена сграда с идентификатор 68134.1894.327.1, кв. 74, м. „Карпузица“, ул. „Средорек“ № 5, район Витоша, гр. София. Начална месечна наемна цена: 261 лв. / двеста шестдесет и един лева/ без ДДС. Депозит: 261 лв. / двеста шестдесет и един лева/.
  4. Част от двуетажна сграда с идентификатор 68134.1894.327.1, ЗП 920 кв.м, намираща се в ПИ с идентификатор 68134.1894.327 с площ от 3200 кв.м, гр. София, р-н Витоша, м. „Карпузица“, с административен адрес – ул. „Средорек“ № 5, като обособената част представлява офис №1 с обща площ от 556,4 кв.м, разположен на първи и втори етаж от сградата. Начална месечна наемна цена: 1456 лв. /хиляда четиристотин петдесет и шест лева/ без ДДС. Депозит: 1456 лв. /хиляда четиристотин петдесет и шест лева/
  5. Полумасивна сграда на един етаж с площ 39 кв.м, находящ се на бул. „Сливница“ № 117. Гр. София. Начална месечна наемна цена: 165 лв. /сто шестдесет и пет лева/ без ДДС. Депозит: 165 лв. /сто шестдесет и пет лева/
  1. Сграда за търговия /павилион/ с идентификатор 68134.1001.14.1.2 и площ 34,75 кв.м, находяща се в гр. София, Район „Триадица”, ул. „Княз Борис І” № 91. Начална месечна наемна цена: 377 лв. /триста седемдесет и седем лева/ без ДДС. Депозит: 377 лв. /триста седемдесет и седем лева/.
  1. Офис №7, с площ 24,75 кв.м, находящ се в гр. София, ул. „Герлово“№ 4. Начална месечна наемна цена:  160 лв. /сто и шестдесет лева/ без ДДС. Депозит: 160 лв. /сто и шестдесет лева/
  2. „Вилна сграда” със застроена площ от 141 кв.м, заедно с терен с площ от 668 кв.м, върху който е разположена сградата , находяща се в махала Глуховска, ул. „Студена вода” № 6 по плана на с. Стойките, община Смолян, област Смолян. Начална месечна наемна цена: 350 лв. /триста и петдесет лева/ без ДДС. Депозит: 350 лв. /триста и петдесет лева/.

 

КОНКУРСЪТ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ПО ДОКУМЕНТИ на 18.01.2021 г. от 10:00 часа в сградата на „Софийски имоти” ЕАД – гр. София, ул.”Ген. Гурко” №12.

Цената на един комплект конкурсна документация за всеки от посочените имоти е 5 лв. /Пет лева/ без ДДС, платима по една от следните банкови сметки на „Софийски имоти” ЕАД:

  • IBAN – BG94 FINV 9150 10BG N004 82, BIC код на банката – FINVBGSF, „Първа инвестиционна банка” АД;
  • IBAN – BG87 UNCR 7630 1007 5821 00, BIC код на банката – UNCRBGSF, „УниКредит Булбанк” АД.

                     Конкурсна документация може да получите при представяне на платежен документ в офиса на „Софийски имоти” ЕАД, с адрес: гр. София, ул.”Ген. Гурко” №12,  всеки работен ден от 11.12.2020 г. до 14.01.2021 г. включително, от 10:00ч. до 16:00ч.

 Краен срок за подаване на документи за участие в конкурса – 15.01.2021 г. от 09:00ч.  до 17:00ч., в деловодството на „Софийски имоти” ЕАД.

Оглед на имотите може да се извърши, след закупуване на конкурсна документация, всеки работен ден от 11.12.2020 г. до 14.01.2021 г. включително, от 10:00ч. до 16:00ч., по предварителна заявка на кандидатите.

За допълнителна информация: 02/937-78-78 и 02/937-78-52