„Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на следните имоти:

„Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на следните имоти:

 Търговско помещение /пицария/ с площ 162,20 кв.м, находящо се на бул. „Шипченски проход“ № 4, гр. София, район Слатина. Начална месечна наемна цена: 2 400 лв. /две хиляди и четиристотин лева/  без ДДС. Депозит: 2 400 лв. /две хиляди и четиристотин лева/.

  1. Сграда-резиденция, ул. „Васил Априлов“ № 4 с площ 1060,29 кв.м. и 725 кв.м прилежащ терен, находящи се в гр. София, район Оборище. Начална месечна наемна цена: 18 290 лв. /осемнадесет хиляди двеста и деветдесет лева/ без ДДС. Депозит: 18 290 лв. /осемнадесет хиляди двеста и деветдесет лева/.
  2. Офиси, находящи се в сграда № 4 на административен и търговски център с адрес: ул. „Три уши“ № 6б, гр. София, с обща застроена площ от 551,02 кв. м, разположени на I-ви, II-ри, IV-ти и VI-ти етажи, както следва: офиси с №№ 1 и 2 на I-ви етаж, офиси с №№ 3, 4, 5 и 6  на II-ри етаж, офиси с №№ 11, 12, 13 и 14 на IV-ти етаж и офиси с №№ 19, 20 и 21 на VI-ти етаж, заедно с 5 /пет/ броя подземни паркоместа на второ ниво с №№ 39, 41, 52, 55, 56, с обща застроена площ от 78,41 кв. м. Начална месечна наемна цена: 5855 лв. /пет хиляди осемстотин петдесет и пет лева/  без ДДС. Депозит: 5855 лв. /пет хиляди осемстотин петдесет и пет лева/
  3. Магазин № 14 с площ 24,22 кв.м, находящ се на партерния етаж в сграда № 4 на административен и търговски център на ул. „Три уши“ № 6Б, гр. София, район Триадица. Начална месечна наемна цена: 442 лв. /четиристотин четиридесет и два лева/ без ДДС. Депозит: 442 лв. /четиристотин четиридесет и два лева/.
  4. Ресторант с идентификатор 68134.1002.94.2.91, на две нива, с обща площ 161,74 кв.м, находящ се на бул. „Витоша” №150, бл.70, район „Триадица”, гр. София. Начална месечна наемна цена: 2 800 лв. /две хиляди и осемстотин лева/ без ДДС. Депозит: 2 800 лв. /две хиляди и осемстотин лева/.
  5. Ателие с площ 50,51 кв.м, находящо се партера на сграда на ул. „Васил Априлов“ 10-12, вх. Б. Начална месечна наемна цена: 400 лв. /четиристотин лева/ без ДДС. Депозит: 400 лв. /четиристотин лева/ без ДДС.
  6. Офисен етаж № 2 с площ от 103,53 кв.м в бл. 70, бул. „Витоша“ № 150, ж.к. „Иван Вазов“, р-н „Триадица“, гр. София. Начална месечна наемна цена: 836 лв. /осемстотин тридесет и шест лева/ без ДДС. Депозит: 836 лв. /осемстотин тридесет и шест лева/.

 

КОНКУРСЪТ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ПО ДОКУМЕНТИ на 14.01.2021 г. от 10:00 часа в сградата на „Софийски имоти” ЕАД – гр. София, ул.”Ген. Гурко” №12.

Цената на един комплект конкурсна документация за всеки от посочените имоти е 5 лв. /Пет лева/ без ДДС, платима по една от следните банкови сметки на „Софийски имоти” ЕАД:

  • IBAN – BG94 FINV 9150 10BG N004 82, BIC код на банката – FINVBGSF, „Първа инвестиционна банка” АД;
  • IBAN – BG87 UNCR 7630 1007 5821 00, BIC код на банката – UNCRBGSF, „УниКредит Булбанк” АД.

                     Конкурсна документация може да получите при представяне на платежен документ в офиса на „Софийски имоти” ЕАД, с адрес: гр. София, ул.”Ген. Гурко” №12,  всеки работен ден от 09.12.2020 г. до 12.01.2021 г. включително, от 10:00ч. до 16:00ч.

 Краен срок за подаване на документи за участие в конкурса – 13.01.2021 г. от 09:00ч.  до 17:00ч., в деловодството на „Софийски имоти” ЕАД.

Оглед на имотите може да се извърши, след закупуване на конкурсна документация, всеки работен ден от 09.12.2020 г. до 12.01.2021 г. включително, от 10:00ч. до 16:00ч., по предварителна заявка на кандидатите.

За допълнителна информация: 02/937-78-78 и 02/937-78-52