„Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на следните имоти:

  • гр. София
  • Тип: СТАЯ
  • Свободен

„Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на следните имоти:
1. Апартамент №4 със застроена площ 78,10 кв.м, находящ се на ет. 1, бл. 1, ул. „Гео Милев“ №49А, гр. София. Начална месечна наемна цена: 459 лв. /Четиристотин петдесет и девет лева/ без ДДС, съгласно експертна оценка на лицензиран оценител. Депозит: 459 лв. /Четиристотин петдесет и девет лева/.
2. Магазин 3А на две нива с обща площ 86,76 кв.м, находящ се в ж.к. „Люлин 8“, ул. „Гоце Делчев“, бл. 820, тяло Б, вх. А, район Люлин, гр. София. Начална месечна наемна цена: 502 лв. /Петстотин и два лева/ без ДДС, съгласно експертна оценка на лицензиран оценител. Депозит: 502 лв. /Петстотин и два лева/.
3. „Вилна сграда” със застроена площ от 141 кв.м, представляваща Поземлен имот с идентификатор 69345.100.112.1, заедно с Поземлен имот с идентификатор 69345.100.112 с площ от 668 кв.м /бивш УПИ VІІ, кв.34/, върху който е разположена сградата , находяща се в махала “Глуховска”, ул. „Студена вода” № 6 по плана на с. Стойките, община Смолян, област Смолян. Начална месечна наемна цена: 390 лв. /Триста и деветдесет лева/ без ДДС, съгласно експертна оценка на лицензиран оценител. Депозит: 390 лв. /Триста и деветдесет лева/
4. Гараж № 26 със застроена площ 16,98 кв.м, находящ се на ул. „Гео Милев“ № 49А, гр. София, район „Слатина“. Начална месечна наемна цена: 62 лв. /Шестдесет и два лева/ без ДДС, съгласно експертна оценка на лицензиран оценител. Депозит: 62 лв. /Шестдесет и два лева/.
5. Правоъгълен павилион №2 с външен размер 300х300х280см. и равен покрив – тип олекотена конструкция с горно отводняване с чучури, находящ се в парк „Възраждане“ – УПИ I и УПИ III, кв.1-а, м. „Зона Б-5-4″, район „Възраждане“, в съответствие с план-схема (обща и подробна част) за поставяне на преместваеми обекти в парка, одобрена с Решение №536 по Протокол №37 от 20.07.2017г. на Столичен общински съвет. Начална месечна наемна цена: 430 лв. /Четиристотин и тридесет лева/ без ДДС, съгласно експертна оценка на лицензиран оценител. Депозит: 430 лв. /Четиристотин и тридесет лева/.
6. Правоъгълен павилион №7 с външен размер 300х300х280см. и равен покрив – тип олекотена конструкция с горно отводняване с чучури, находящ се в парк „Възраждане“ – УПИ I и УПИ III, кв.1-а, м. „Зона Б-5-4″, район „Възраждане“, в съответствие с план-схема (обща и подробна част) за поставяне на преместваеми обекти в парка, одобрена с Решение №536 по Протокол №37 от 20.07.2017г. на Столичен общински съвет. Начална месечна наемна цена: 320 лв. /Триста и двадесет лева/ без ДДС, съгласно експертна оценка на лицензиран оценител. Депозит: 320 лв. /Триста и двадесет лева/.

КОНКУРСЪТ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ПО ДОКУМЕНТИ на 12.06.2020 г. от 10:00 часа в сградата на „Софийски имоти” ЕАД – гр. София, ул.”Ген. Гурко” №12.
Цената на един комплект конкурсна документация за всеки от посочените имоти е 5 лв. /Пет лева/ без ДДС, платими по една от следните банкови сметки на „Софийски имоти” ЕАД:
•IBAN – BG94 FINV 9150 10BG N004 82, BIC код на банката – FINVBGSF, „Първа инвестиционна банка” АД;
•IBAN – BG87 UNCR 7630 1007 5821 00, BIC код на банката – UNCRBGSF, „УниКредит Булбанк” АД.
Конкурсна документация може да получите, при представяне на платежен документ в офиса на „Софийски имоти“ ЕАД, гр. София, ул. ”Ген. Гурко” №12, ет. 6, всеки работен ден от 28.05.2020 г. до 10.06.2020 г. включително, от 10:00ч. до 16:00ч.
Краен срок за подаване на документи за участие в конкурса – 11.06.2020 г. от 09:00ч. до 17:00ч., в деловодството на „Софийски имоти” ЕАД
Оглед на имотите може да се извърши, след закупуване на конкурсна документация, всеки работен ден от 28.05.2020 г. до 10.06.2020 г. включително, от 10:00ч. до 16:00ч., по предварителна заявка на кандидатите.
За допълнителна информация: 02/937-78-78 и 02/937-78-52