„Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на следните имоти:

  • гр. София
  • Тип: СТАЯ
  • Свободен

1.Правоъгълен павилион №2 с външен размер 300х300х280см. и равен покрив – тип олекотена конструкция с горно отводняване с чучури, находящ се в парк „Възраждане“ – УПИ I и УПИ III, кв.1-а, м. „Зона Б-5-4″, район „Възраждане“, в съответствие с план-схема (обща и подробна част) за поставяне на преместваеми обекти в парка, одобрена с Решение №536 по Протокол №37 от 20.07.2017г. на Столичен общински съвет. Предназначение: Продажба на печатни издания. Начална месечна наемна цена: 430 лв. /Четиристотин и тридесет лева/ без ДДС, съгласно експертна оценка на лицензиран оценител. Депозит: 430 лв. / Четиристотин и тридесет лева /.

2.Правоъгълен павилион №6 с външен размер 300х300х280см. и равен покрив – тип олекотена конструкция с горно отводняване с чучури, находящ се в парк „Възраждане“ – УПИ I и УПИ III, кв.1-а, м. „Зона Б-5-4″, район „Възраждане“, в съответствие с план-схема (обща и подробна част) за поставяне на преместваеми обекти в парка, одобрена с Решение №536 по Протокол №37 от 20.07.2017г. на Столичен общински съвет. Предназначение: Продажба на печатни произведения. Начална месечна наемна цена: 430 лв. /Четиристотин и тридесет лева/ без ДДС, съгласно експертна оценка на лицензиран оценител. Депозит: 430 лв. /Четиристотин и тридесет лева/.

3.Правоъгълен павилион №7 с външен размер 300х300х280см. и равен покрив – тип олекотена конструкция с горно отводняване с чучури, находящ се в парк „Възраждане“ – УПИ I и УПИ III, кв.1-а, м. „Зона Б-5-4″, район „Възраждане“, в съответствие с план-схема (обща и подробна част) за поставяне на преместваеми обекти в парка, одобрена с Решение №536 по Протокол №37 от 20.07.2017г. на Столичен общински съвет. Предназначение: Продажба на топли напитки, безалкохолни напитки, пакетирани храни и печатни издания. Начална месечна наемна цена: 320 лв. /Триста и двадесет лева / без ДДС, съгласно експертна оценка на лицензиран оценител. Депозит: 320 лв. /Триста и двадесет лева/.

4.Осмоъгълен павилион с външен размер 554х554см. габаритен, радиус на описаната окръжност R=300см. и равен покрив – тип олекотена конструкция с горно отводняване с чучури , находящ се в парк „Възраждане“ – УПИ I и УПИ III, кв.1-а, м. „Зона Б-5-4″, район „Възраждане“, в съответствие с план-схема (обща и подробна част) за поставяне на преместваеми обекти в парка, одобрена с Решение №536 по Протокол №37 от 20.07.2017г. на Столичен общински съвет. Предназначение: Продажба на кафе. Пакетирани храни, закуски и безалкохолни напитки Начална месечна наемна цена: 888 лв. /Осемстотин осемдесет и осем лева/ без ДДС, съгласно експертна оценка на лицензиран оценител. Депозит: 888 лв. /Осемстотин осемдесет и осем лева/.

 

КОНКУРСЪТ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ПО ДОКУМЕНТИ на 30.09.2019 г. от 10:00 часа в сградата на „Софийски имоти” ЕАД – гр. София, ул.”Ген. Гурко” №12.

Цената на един комплект конкурсна документация за всеки от посочените имоти е 5 лв. /пет лева/ без ДДС, платима в брой в офиса на „Софийски имоти” ЕАД, гр. София, ул. ”Ген. Гурко” №12, ет. 6, всеки работен ден от 10.09.2019 г. до 27.09.2019 г. включително, от 10:00ч. до 16:00ч.

Краен срок за подаване на документи за участие в конкурса – 27.09.2019 г. от 09:00ч.  до 17:00ч., в деловодството на „Софийски имоти” ЕАД.

Оглед на имотите може да се извърши, след закупуване на конкурсна документация, всеки работен ден от 10.09.2019 г. до 27.09.2019 г. включително, от 10:00ч. до 16:00ч., по предварителна заявка на кандидатите.

За допълнителна информация: 02/937-78-78