„Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на следните имоти:

 

  1. Двуетажна къща, находяща се на ул. „Бурел” №67, с площ 126 кв.м, с прилежащ терен 292 кв.м, гр. София. Начална месечна наемна цена 200 лв. /двеста лева/ без ДДС /в т.ч. стойност на земята 100 лв. и стойност на сградата 100 лв./. Депозит 200 лв. /двеста лева/.
  2. Обособена част от двуетажна сграда с идентификатор 68134.1894.327.1, ЗП 920 кв.м на сградата, намираща се в ПИ с идентификатор 68134.1894.327 с площ на ПИ 3200 кв.м, гр. София, р-н Витоша, м. „Карпузица“, с административен адрес – ул.“Средорек“ №5, като обособената част представлява офис, разположен на две нива, съставляващ работни помещения и складови площи с РЗП 273 кв. м. Начална месечна наемна цена 450 лв. /четиристотин и петдесет лева/ без ДДС. Депозит 450 лв. /четиристотин и петдесет лева/.
  3. УПБ в гр. Шабла – 33 броя бунгала, от които 30 бр. със ЗП 13 кв.м. и 3 бр. със ЗП 8кв.м. и 4 броя обслужващи сгради, със ЗП 74кв.м., 273 кв.м. и 2 бр. по 25 кв.м., разположени върху терен с площ 10771 кв.м. Начална месечна наемна цена 230 лв. /двеста и тридесет лева/ без ДДС. Депозит 230 лв. / двеста и тридесет лева /.
  4. Хотел “Щъркелово гнездо”, яз. Искър – Сграден фонд – хотелска част от две масивни сгради с леглова база 50 легла, с РЗП 683.74 кв.м. и РЗП 677.72 кв.м., ресторант със РЗП 308.67 кв.м. и игрище, разположени върху терен от 6625 кв.м. Начална месечна наемна цена: 2 500 лв. /Две хиляди и петстотин лева/ без ДДС /в т.ч. стойност на земята 1 250 лв. и стойност на сградата 1 250 лв./. Депозит: 2 500 лв. / Две хиляди и петстотин  лева /.
  5. Сграда – бивша отоплителна централа, ЗП 1286 кв.м и прилежащ терен, с площ от 2276 кв.м, съставляващ УПИ III-20, кв.55, м.“Студентски град“, заедно с част от УПИ II-за КОО и озеленяване, представляващ имот с проектен номер № 4311, с площ от 1329 кв.м, кв.55, м.“Студентски град“, УПИ IV-20, с площ от 796 кв.м, кв.55, м.“Студентски град“ и част от УПИ II-20, с площ от 1945 кв.м, кв.54, м.“Студентски град“.Начална месечна наемна цена: 2 830 лв. /Две хиляди осемстотин и тридесет лева / без ДДС /в т.ч. стойност на земята 2 730 лв. и стойност на сградата 100 лв./. Депозит: 2 830 лв. /Две хиляди осемстотин и тридесет лева /.
  6. Почивна база – масивна триетажна сграда с идентификация 67800.502.208 с леглова база – 120 легла и ресторант с кухненски бокс, ведно с дворно място с площ 3013 кв.м. , хотел „Галатея“, находящ се в гр. Созопол, ул. Иван Вазов № 4.  Начална месечна наемна цена: 3 180 лв. /Три хиляди сто и осемдесет лева/ без ДДС /в т.ч. стойност на земята 1 590 лв. и стойност на сградата 1 590 лв./. Депозит: 3 180 лв. /Три хиляди сто и осемдесет лева/.
  7. УПБ в гр. Обзор – две масивни сгради с леглова база 180 легла /Блок 2 – 70 легла, ЗП 765,50 кв.м и Блок 3 – 110 легла, ЗП 945,90 кв.м/ и столова с тераса със ЗП 1273,20 кв.м. Начална месечна наемна цена: 1 250 лв. /Хиляда двеста и петдесет лева / без ДДС. Депозит: 1 250 лв. /Хиляда двеста и петдесет лева/.

 

КОНКУРСЪТ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ПО ДОКУМЕНТИ на 27.09.2019 г. от 10:00 часа в сградата на „Софийски имоти” ЕАД – гр. София, ул.”Ген. Гурко” №12.

Цената на един комплект конкурсна документация за всеки от посочените имоти е 5 лв. /Пет лева/ без ДДС, платима в брой в офиса на „Софийски имоти” ЕАД, гр. София, ул. ”Ген. Гурко” №12, ет. 6, всеки работен ден от 12.09.2019 г. до 24.09.2019 г. включително, от 10:00ч. до 17:00ч.

Краен срок за подаване на документи за участие в конкурса – 26.09.2019 г. от 09:00ч.  до 17:00ч., в деловодството на „Софийски имоти” ЕАД.

Оглед на имотите може да се извърши, след закупуване на конкурсна документация, всеки работен ден от 12.09.2019 г. до 24.09.2019 г. включително, от 10:00ч. до 16:00ч., по предварителна заявка на кандидатите.

За допълнителна информация: 02/937-78-78.