„Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на следните имоти:

 

  1. Терен с площ 5545 кв.м, съставляващ, ПИ с идентификатор 68134.4092.4079, ПИ с идентификатор 68134.4092.3310 и ПИ с идентификатор 68134.4092.3866, кв. 2, м. „НПЗ Изток”, п.з. „Горубляне”, находящи се на ул. „Самоковско шосе”, гр. София. Начална месечна наемна цена 6 392 лв. /Шест хиляди триста деветдесет и два лева/ без ДДС, съгласно експертна оценка на лицензиран оценител. Депозит: 6 392 лв. /Шест хиляди триста деветдесет и два лева/.
  2. Терен с площ 4364 кв.м, съставляващ, ПИ с идентификатор 68134.4081.2779 и ПИ с идентификатор 68134.4081.6117, кв. 81, м. „Горубляне”, район „Младост”, гр. София. Начална месечна наемна цена: 2 014 лв. /Две хиляди и четиринадесет лева/ без ДДС, съгласно експертна оценка на лицензиран оценител. Депозит: 2 014 лв. /Две хиляди и четиринадесет лева/.
  3. Терен с площ 4776 кв.м, с идентификатор 68134.4081.4919, съставляващ ПИ № 4919 в УПИ I, кв. 1, м. „Пътен възел Караулката – трамвай” от ж. к. „Дружба” до НПЗ „Гара Искър”, находящ се на ул. „Самоковско шосе”, под бул. „Цариградско шосе”, район „Младост”, гр. София. Начална месечна наемна цена: 1 017 лв. /Хиляда и седемнадесет лева/ без ДДС, съгласно експертна оценка на лицензиран оценител. Депозит: 1 017 лв. /Хиляда и седемнадесет лева/.

 

КОНКУРСЪТ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ПО ДОКУМЕНТИ на 08.01.2019 г. от 10:00 часа в сградата на „Софийски имоти” ЕАД – гр. София, ул.”Ген. Гурко” №12.

Цената на един комплект конкурсна документация за всеки от посочените имоти е 5 лв. /Пет лева/ без ДДС, платима в брой в офиса на „Софийски имоти” ЕАД, гр. София, ул. ”Ген. Гурко” №12, ет. 6, всеки работен ден от 21.12.2018г. до 03.01.2019 г. включително, от 10:00ч. до 16:00ч.

Краен срок за подаване на документи за участие в конкурса – 04.01.2019г. от 09:00ч.  до 17:00ч., в деловодството на „Софийски имоти” ЕАД.

Оглед на имотите може да се извърши, след закупуване на конкурсна документация, всеки работен ден от 21.12.2018г. до 03.01.2019 г. включително, от 10:00ч. до 16:00ч., по предварителна заявка на кандидатите.

За допълнителна информация: 02/937-78-78.