„СОФИЙСКИ ИМОТИ” ЕАД обявява конкурс за учредяване право на строеж за:

 

„СОФИЙСКИ ИМОТИ” ЕАД

обявява конкурс за учредяване право на строеж за:

 Построяване на сграда върху недвижим имот, представляващ ПИ с идентификатор 68134.306.403, с площ 1571 кв. м, за който е отреден УПИ IV-общ, кв. 276, м. „Зона Б-19“, находящ се в гр. София, район „Възраждане“, собственост на „Софийски имоти“ ЕАД. Начална конкурсна цена: 1 287 000 лв. /един милион двеста осемдесет и седем хиляди лева/, без ДДС, равняващи се на процент обезщетение в размер на 20.46% /двадесет цяло и четиридесет и шест стотни процента/ от надземната разгъната застроена площ /РЗП/ плюс 20.46% /двадесет цяло и четиридесет и шест стотни процента/ от подземната РЗП на сградата, съгласно експертна оценка на лицензиран оценител. Гаранция за участие: 100 000 /сто хиляди/ лева.

Конкурсът, ще се проведе на 19.09.2018 г., от 10.00ч. в офиса на „Софийски имоти“ ЕАД, находяща се на адрес:  гр. София, ул.„Ген. Гурко“ № 12, ет.6.

Срок за закупуване на конкурсна документация: от 31.08.2018 г. до 13.09.2018 г. вкл., всеки работен ден от 10:00 ч. до 17:00 ч. Срок за извършване на оглед на недвижимия имот, предмет на конкурса, може да се извърши след закупуване на конкурсна документация, всеки работен ден от 31.08.2018 г. до 14.09.2018 г., включително, от 10:00 ч. до 16:00 ч., по предварителна заявка на кандидата.

Срок за подаване на документи за участие, вкл. за заплащане на гаранцията за участие – от 31.08.2018 г. до 14.09.2018 г. вкл., всеки работен ден от 10:00 ч. до 17:00 ч., от деловодството на „Софийски имоти” ЕАД.

Цената на един комплект конкурсна документация е 100.00 лв. без ДДС, платима в брой в офиса на „Софийски имоти“ ЕАД, гр. София, ул. “Ген. Й. В. Гурко“ № 12, ет.6.

Гаранцията за участие в конкурса се внася по банкова сметка на „Софийски имоти” ЕАД“:

  • IBAN – BG87 UNCR 7630 1007 5821 00, BIC код на банката – UNCRBGSF, „УниКредит Булбанк” АД.

За допълнителна информация:

02/ 937-78-78, 02/ 937-78-52.