„Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на следните имоти:

  • гр. София
  • Тип: СТАЯ
  • Свободен

„Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на следните имоти:

1.Павилион с идентификатор 68134.4082.716.3 с площ 45 кв.м, до бл. 74, ж.к. „Младост-1“, гр. София. Начална месечна наемна цена:  460 лв. /Четиристотин и шестдесет лева/  без ДДС. Депозит:  460 лв. /Четиристотин и шестдесет лева/.

2.Сграда с идентификатор 68134.704.55.1, състояща се от две стаи, хол и кухня с площ 65 кв.м, заедно с терен с идентификатор 68134.704.55 с площ 229, находяща се на ул. „Лидице“ № 15, район Слатина, гр. София. Начална месечна наемна цена:  260 лв./ двеста и шестдесет лева/ без ДДС. Депозит:  260 лв./ двеста и шестдесет лева/.

3.Терен с площ 20 кв.м, част от имот с идентификатор 68134.305.390, находящ се на бул. „Александър Стамболийски“ №122, район „Възраждане“, гр. София. Начална месечна наемна цена: 274 лв. /двеста седемдесет и четири лева/ без ДДС. Депозит:  274 лв. /двеста седемдесет и четири лева/.

4.Терен с идентификатор 68134.4334.9439 с площ 939 кв.м, находящ се на бул. „Президент Линкълн“, район „Овча купел“, гр. София. Начална месечна наемна цена: 430 лв. /четиристотин и тридесет лева/ без ДДС. Депозит:  430 лв. /четиристотин и тридесет лева/

5.Магазин №3А на две нива с идентификатор 68134.4358.301.4.28 с площ 86,76 кв.м, находящ се в ж.к. „Люлин 8“, ул. „Гоце Делчев“, бл. 820, тяло Б, вх. А, район Люлин, гр. София. Начална месечна наемна цена: 565 лв. /петстотин шестдесет и пет лева/ без ДДС. Депозит:  565 лв. /петстотин шестдесет и пет лева/.

6.Част от ПИ с идентификатор 68134.4085.1496, с площ от 6,00 кв.м, индивидуализиран с индекс 1 в скица издадена от гл. архитект на р-н „Младост“, с указан начин на поставяне на преместваеми обекти: временни павилиони за търговска и обслужваща дейност, с местоположение на ул. „Самоковско шосе“ до кръстовището с ул. „Павел Красов“, м. „Горубляне“, гр. София. Начална месечна наемна цена:  520 лв. /петстотин и двадесет лева/ без ДДС. Депозит:  520 лв. /петстотин и двадесет лева/.

7.Едноетажна сграда с идентификатор 68134.905.1058.1, с площ 77 кв.м, заедно с терен с идентификатор 68134.905.1058 с площ 695 кв.м, находяща се на ул. „Тодор Кожухаров“ №22, район Лозенец, гр. София. Начална месечна наемна цена: 350 лв. /триста и петдесет лева/ без ДДС. Депозит:  350 лв. /триста и петдесет лева/.

8.Терен с идентификатор 68134.305.251 с площ от 365 кв.м, находящ се на бул. „Тодор Александров“ № 129, район Възраждане, гр. София. Начална месечна наемна цена:  780 лв. /седемстотин и осемдесет лева/ без ДДС. Депозит: 780 лв. /седемстотин и осемдесет лева/.

9.Част от ПИ с идентификатор 68134.1930.594, с площ от 6 кв.м, индивидуализиран с индекс 1 в скица, издадена от гл. архитект на р-н Витоша, с указан начин на поставяне на преместваеми обекти, тип павилион, с местоположение на кръстовището на бул. „Братя Бъкстон“ с ул. „Казбек“, район Витоша, гр. София. Начална месечна наемна цена: 650 лв. /шестстотин и петдесет лева/ без ДДС. Депозит: 650 лв. /шестстотин и петдесет лева/.

КОНКУРСЪТ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ПО ДОКУМЕНТИ на 16.07.2018 г. от 10:00 часа в сградата на „Софийски имоти” ЕАД – гр. София, ул.”Ген. Гурко” №12.

Цената на един комплект конкурсна документация за всеки от посочените имоти е 5 лв. /Пет лева/ без ДДС, платима в брой в офиса на „Софийски имоти” ЕАД, гр. София, ул. ”Ген. Гурко” №12, ет. 6, всеки работен ден от 29.06.2018 г. до 12.07.2018 г. включително, от 10:00ч. до 16:00ч.

Краен срок за подаване на документи за участие в конкурса – 13.07.2018 г. от 09:00ч.  до 17:00ч., в деловодството на „Софийски имоти” ЕАД.

Оглед на имотите може да се извърши, след закупуване на конкурсна документация, всеки работен ден от 29.06.2018 г. до 12.07.2018 г. включително, от 10:00ч. до 16:00ч., по предварителна заявка на кандидатите.

За допълнителна информация: 02/937-78-78,  02/937-78-52