На 19.03.2015г. „Софийски имоти“ ЕАД, гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко“ №12, ет. 6 обявява стартирането на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни и ремонтни работи по проект „Парк „Възраждане”, гр. София, район „Възраждане”, м. „Зона Б-5-4”, кв. 1a, УПИ I и УПИ III“

Дата на публикацията

19.03.2015

Файлове

Проекти „Парк Възраждане“ Етап I

 

Проекти „Парк Възраждане“ Етап II

Въпрос 1

Въпрос: Моля, за Вашето разяснение по следните разлики в изискванията, описани в „Указания за участие“ и „Документация за участие“ в процедура ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ „Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни и ремонтни работи по проект „Парк „Възраждане“, гр. София, район „Възраждане“, м. „Зона Б-5-4″, кв. 1а, УПИ I и УПИ III“.

На стр. 14 от Указания за участие в процедурата, т.4. „Критерии за подбор“ е включена следната забележка:

„Лицензът/удостоверението за упражняване на строителен надзор, издадени по реда на ЗУТ, следва да бъде валиден/валидно за срока за изпълнение на поръчката.“

В документацията за участие стр.12, т.2.3. Специфични изисквания /т.2.3.1./ се изисква удостоверение за вписване в регистъра на консултантите, удостоверяващо правото за упражняване на дейностите по чл.166, ал.1 т.1 от ЗУТ.

Прелицензирането от ДНСК се извършва в тримесечен срок преди изтичане на лиценза. Лицензът на моята фирма изтича през месец юли 2015 г. и не мога да подам документи в ДНСК за пререгистрация, преди средата на април 2015 г, когато е и крайният срок за предаване на офертата.

Считам, че изискването в указанията е ограничаващо и дискриминационно за част от консултантските фирми, на които срокът за пререгистрация е в този период.

Възможно ли е, за да се изпълни изискването на Възложителя, участниците да гарантират с Декларация ангажимента си за пререгистрация в ДНСК?

ОтговорВъпрос 2

Въпрос:Във връзка с обявената обществена поръчка за „Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни и ремонтни работи по проект „Парк „Възраждане“, гр.  София, район „Възраждане“, м. „Зона Б-5-4″, кв. 1а, УПИ I и УПИ III, моля за следното разяснение:

В документацията – раздел IV „УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА“, т.4.3 относно екипа на изпълнителя е посочено, че участникът следва да разполага с Ключов експерт 4 по част „Конструкции”, за който се изисква образование – строителен инженер (степен магистър), специалност „Пътно строителство” или „Транспортно строителство“.

Тъй като експертът по част „Конструкции” има образование Строителен инженер по Промишлено и гражданско строителство или еквивалентно, може ли да се счита, че в документацията е допусната техническа грешка и в действителност изискуемото образование за Ключов експерт 4 по част „Конструкции“ е Строителен инженер по Промишлено и гражданско строителство или еквивалентно ?

ОтговорВъпрос 3

Въпрос: В предложената документация т.4 „Изисквания към техническите възможности и квалификация“, 4.3. на стр.17 се изисква „В случай, че експерт/експерти, посочен в списъка, не е служител/работник на участника, този експерт представя декларация за ангажираност с нотариална заверка на подписите по образец – Приложение № 7“.

В самата декларация – приложение № 7 има забележка , че за всеки от предложените в списъка експерти е необходима нотариална заверка на подписите, както и в документацията, раздел „Съдържание на документите в Плик №1 – „Документи за подбор“, т.2.8. на страница 22.

Моля, за Вашето разяснение задължително ли е ,за всички експерти да се представи декларация за ангажираност с нотариална заверка на подписите или само за тези експерти, които не са на трудов договор към Участника.

Отговор