О Б Я В А

До заинтересованите лица и общественост:

На основание чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

 

„Софийски имоти“ ЕАД, гр. София, ул. „Ген. Гурко“ № 12, ет. 6

 

СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за „Проучване, проектиране и изграждане на обществен многоетажен паркинг“ в имот УПИ II – “за покрит пазар и етажен
паркинг“, кв.77, м.„ ж.к. Надежда 1б“, район „Надежда”- СО, идентичен с ПИ 68134.1386.966 по КККР на гр. София.

За контакти: Елена Попова – 0882036686, epopova@sofimoti.bg

Заинтересованите лица могат в 14 (четиринайсет) дневен срок от обявяване на съобщението да подадат писмени становища, мнения и възражения, за горепосоченото инвестиционно предложение в деловодството на „Софийски имоти“ ЕАД, гр. София, ул. „Ген.Гурко“ № 12, ет.6.