На 22-ри Юни, „Софийски имоти“ЕАД, обявява стартирането на процедура за провеждането на публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет “ Доставка и изграждане на видеонаблюдение на парк Възраждане“

Дата на публикацията

22.06.2016

Файлове

На 22-ри Юни, „Софийски имоти“ЕАД, обявява стартирането на процедура за провеждането на публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет “ Доставка и изграждане на видеонаблюдение на парк Възраждане“

Въпрос 1

 

Въпрос: Във връзка с провежданата процедура за избор на изпълнител на ОП с предмет : „Доставка и изграждане на система за видеонаблюдение на парк Възраждане“ и желание за участие от наша страна, бихте ли разяснили как трябва да процедираме за извършване на оглед на обекта. Необходимо ли е да подадем писмено искане към Вас?

Отговор

Отговор: Съгласно изискването на възложителя посочено на стр. 18, Раздел VII, т.2 от документацията за участие, преди да изготви своята оферта, участникът трябва да посети терена, определен за изпълнение на обществената поръчка, за да се запознае с условията на място, за оцени особеностите, факторите и рисковете на същия. В тази връзка участникът попълва и предоставя на Възложителя Декларация – Приложение №8, с която декларира, че е извършил оглед на терена.

Участникът следва до посети терена, достъпът до който е свободен, с изключение на достъпа до Стопанската сграда, където ще се намира специалното сървърно помещение, който следва предварително да бъде уточнен /ден и час/ с представител на Възложителя на следния телефонен номер – 0884 367 788.Въпрос 2

Въпрос 1: „Декларация – Приложение №8 за извършен оглед на терена трябва да бъде попълнена и подписана от управителя (или упълномощен да представлява участника в процедурата) или от лицето извършило огледа?

Въпрос 2: В раздел IV, точка 2 – „Изисквания към доставената техника за видеонаблюдение“, е посочено, че е необходимо наличие на протоколи от изпитвания на продуктите, предмет на поръчката, издадени от акредитирани лица за управление на качеството, удостоверяващи съответствието на продуктите със съответните спецификации и стандарти.

Тъй като част от голямата от изделията са фабрично произведени като завършени модули, може ли за тях да се счита, че маркировка „CE“ и сертификати за ISO са достатъчни по смисъла на горното описание?

Отговор

Отговор 1: Съгласно изискването на възложителя посочено на стр. 18-19, Раздел VII, т.3 от документацията за участие, документите и данните в офертата, включително всички приложения към документацията на участника, се подписват само от лица с представителни функции за съответния участник или от упълномощени за това от представляващия участника лица. Във втория случай се изисква да се представи заверено пълномощно за изпълнението на такива функции.

 

Отговор 2: За изделия, които са фабрично произведени, като завършени модули, Възложителят ще признае маркировката „CE“ и съответните сертификати ISO за доказателства, които отговарят на изискванията на Възложителя посочени на стр. 8, раздел IV, т. 2 – „Изисквания към доставената техника за видеонаблюдение“ от документацията за участие.