На 20.08.2018г. „Софийски имоти“ ЕАД обявява стартирането на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Избор на изпълнител за извършване на инженеринг (проектиране, изпълнение на СМР и авторски надзор) за обект: „Парк Възраждане“ – IV етап“

Дата на публикацията

20.08.2018

Файлове

На 20.08.2018г. „Софийски имоти“ ЕАД обявява стартирането на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Избор на изпълнител за извършване на инженеринг (проектиране, изпълнение на СМР и авторски надзор) за обект: „Парк Възраждане“ – IV етап“

Въпрос 1

„от документацията на обществената поръчка за „Парк Възраждане – Етап IV“ става ясно, че са предвидени три водни пързалки за лица с височина над 130см. (две с по един улей за спускане и една с три улея). Въпросните съоръжения са видими и на представените преди месец визуализации на проекта (приложени в снимки към този мейл). Въпреки това нито в техническата спецификация към поръчката, нито във визуализациите е предвидено да има басейн, в който спускащите се по тези пързалки да попадат.

Може ли да уточните какво точно се предвижда по проекта за тези водни пързалки, тъй като по така приложената документация излиза, че те ще свършват на бетонна плоча.

Възможно ли е да има пропуск в техническата спецификация?“

Отговор

Предвидените в проекта 2 пързалки с по 1 улей и 1 пързалка с 3 улея в северната част на комплекса, предназначени за лица над 130 см, завършват в собствен улей за приводняване.Въпрос 2

В раздел III, точка III.1.3 от обявлението и в раздел IV, точка 3.2. от документацията за участие е записано:

„През последните 5 /пет/ години участникът трябва да е изпълнил успешно минимум 3 /три/ дейности, идентични или сходни с предмета на обществената поръчка.

Забележка: под „сходен предмет” следва да се разбира основен ремонт и/или реконструкция и/или изграждане на сгради за обществено обслужване с РЗП не по-малко от 2500 кв. м (за един обект), включително и основен ремонт и/или реконструкция и/или изграждане на обекти, свързани с благоустрояване, паркоустрояване и озеленяване на обществени публични пространства, в т.ч. и прилежаща инфраструктура – ВиК и Електро, с площ не по-малка от 15000 кв. м (за един обект), включително и основен ремонт и/или реконструкция и/или изграждане на покрит басейн.”

  Въпрос: Правилно ли е разбирането на Участника, че трите дейности, които трябва да е изпълнил са:

Дейност 1 – основен ремонт и/или реконструкция и/или изграждане на сгради за обществено обслужване с РЗП не по-малко от 2500 кв. м;

Дейност 2 – основен ремонт и/или реконструкция и/или изграждане на обекти, свързани с благоустрояване, паркоустрояване и озеленяване на обществени публични пространства, в т.ч. и прилежаща инфраструктура – ВиК и Електро, с площ не по-малка от 15000 кв. м;

Дейност 3 – основен ремонт и/или реконструкция и/или изграждане на покрит басейн;

или изброеното като сходен предмет трябва да е изпълнено три пъти?

Отговор

Съгласно изискването на раздел IV. Критерии за подбор, точка 3.2. от документацията за участие в обществената поръчка е записано, че „през последните 5 /пет/ години участникът трябва да е изпълнил успешно минимум 3 /три/ дейности, идентични или сходни с предмета на обществената поръчка.”, като „под „сходен предмет” следва да се разбира основен ремонт и/или реконструкция и/или изграждане на сгради за обществено обслужване с РЗП не по-малко от 2500 кв. м (за един обект), включително и основен ремонт и/или реконструкция и/или изграждане на обекти, свързани с благоустрояване, паркоустрояване и озеленяване на обществени публични пространства, в т.ч. и прилежаща инфраструктура – ВиК и Електро, с площ не по-малка от 15000 кв. м (за един обект), включително и основен ремонт и/или реконструкция и/или изграждане на покрит басейн.”, от което следва да се разбира, че всяка една от трите дейностите, а именно:

 • основен ремонт и/или реконструкция и/или изграждане на сгради за обществено обслужване с РЗП не по-малко от 2500 кв. м (за един обект);
 • основен ремонт и/или реконструкция и/или изграждане на обекти, свързани с благоустрояване, паркоустрояване и озеленяване на обществени публични пространства, в т.ч. и прилежаща инфраструктура – ВиК и Електро, с площ не по-малка от 15000 кв. м (за един обект);
 • основен ремонт и/или реконструкция и/или изграждане на покрит басейн.

трябва да е изпълнена минимум 1 /един/ път.Въпрос 3

Ще приеме ли Възложителят, че Участникът отговаря на изискванията, ако сградите, благоустрояването, паркоустрояването и озеленяването на обществени публични пространства и покрития басейн са изпълнени в отделни договори.

Отговор

Да, Възложителят ще приеме за изпълнено, изискването на раздел IV. Критерии за подбор, точка 3.2. от документацията за участие в обществената поръчка „през последните 5 /пет/ години участникът трябва да е изпълнил успешно минимум 3 /три/ дейности, идентични или сходни с предмета на обществената поръчка.”, ако дейностите са изпълнени в отделни договори.

 

 Въпрос 4

В Документацията за участие раздел IV. „Критерии за подбор” т. 3. „Технически и професионални способности” под.т.3.3. Персонал и/или Ръководен състав за изпълнение на строителството – за Ръководител обект, Възложителят е посочил следните изисквания:

 • да има висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър“ или еквивалент, със специалност „Архитектура“ или еквивалентна;
 • да има минимум 5 год. професионален стаж по специалността;
 • да има доказан опит като ръководител на обект/технически ръководител в извършване на основен ремонт и/или реконструкция на сгради (жилищни и/или обществени) и на обекти, свързани с благоустрояване, паркоустрояване и озеленяване на обществени публични пространства.

 

            Въпрос: „Възложителят приема ли за тази позиция да бъде предложен експерт, който притежава следния опит и образование:

 • висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър“, със специалност „Промишлено и гражданско строителство-конструкции”;
 • притежаващ минимум 5 год. професионален стаж по специалността;
 • с опит като ръководител на обект/технически ръководител в извършване на основен ремонт и/или реконструкция на сгради (жилищни и/или обществени) и на обекти, свързани с благоустрояване, паркоустрояване и озеленяване на обществени публични пространства.”

 

Отговор

Не, Възложителят ясно е записал в раздел IV. Критерии за подбор, точка 3.3. от документацията за участие в обществената поръчка минималното изискване, на което трябва да отговаря участникът, а именно: „1. Ръководител обект:

 • да има висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър“ или еквивалент, със специалност „Архитектура“ или еквивалентна;
 • да има минимум 5 год. професионален стаж по специалността;
 • да има доказан опит като ръководител на обект/технически ръководител в извършване на основен ремонт и/или реконструкция на сгради (жилищни и/или обществени) и на обекти, свързани с благоустрояване, паркоустрояване и озеленяване на обществени публични пространства.”

 Въпрос 5

„В ЧАСТ: КОНСТРУКТИВНА, позиции I.1.1.6, т. II.1.1.6, т. III.2.1.6, са нулеви количества. Моля потвърдете, че същите не трябва да бъдат остойностявани.”

 

Отговор

 Да, позиции I.1.1.6, т. II.1.1.6, т. III.2.1.6 в част: Конструктивна не следва да бъдат остойностявани.