Икономически директор

Функции на икономическия директор:

  • Контролира изпълнението на приетия бизнес план, управленска програма и поставените бизнес задачи пред дружеството.
  • Подпомага взимането на управленски решения по целесъобразност и за оптимизиране на приходите и разходите.
  • Организира стопанисване и управление на собствеността, съобразно решенията на едноличния собственик на капитала, ръководството на дружеството и действащото законодателство.
  • Организира подготовката и контролира изпълнението на сключените договори в дружеството.
  • Участва в подготовката на бизнес плановете на дружеството и контрола по тяхното изпълнение.
  • Организира подготовката, актуализирането и контрола по спазването на вътрешните правила.