Изпълнителен директор

Изпълнителният член изпълнява функциите на изпълнителен директор на дружеството, съобразно Търговския закон, Устава на дружеството, Договора за управление, Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества, приета от СОС, като и в съответствие с вътрешния на дружеството Правилник за работа на Съвета на директорите.

Изпълнителният директор има правата и задълженията:

  • Да сключва необходимите сделки, които са свързани с дейността на дружеството и не са от компетенциите на Общото събрание или на Съвета на директорите.
  • Да изпълнява функциите, които са му възложени от СД.
  • Да организира текущата дейност на дружеството.
  • Да сключва договори за наем.