Мисия, Визия, Ценности

Нашата мисия:

Да постигаме добра рентабилност за нашия акционер – Столична община, като максимално ефективно управляваме наличните ресурси в условия на динамична пазарна среда. Стремежът ни е да създадем условия за успешно изпълнение на поставените бизнес цели. Целта ни е да бъдем лидер в управлението на общински имоти и инвестиционни проекти.

Нашата визия:

„Софийски имоти“ ЕАД е утвърдена, динамично развиваща се, компания за управление на имоти и инвестиционни проекти. „Софийски имоти“ ЕАД е ориентирана изцяло към изпълнение на политиките и програмите на Столична община. Ние управляваме портфолио от общински имоти и проекти като се стремим да заемем водеща позиция сред компаниите с подобен профил на българския пазар.

Нашите ценности:

Законосъобразност

Работим при спазване на действащото законодателство с грижа за интересите на Столична община.

Рационалност

Насочваме своите действия по изпълнение на дейности и проекти, които водят до конкретни ползи за дружеството и Столична община.

Ефективност

Инвестирането на ресурси и получаването на доходи са адекватни на съществуващата пазарна среда, изисквано качество и срокове за изпълнение.

Устойчивост

Не спираме с постигането на конкретен резултат, а се стремим да го запазим, подобрим, разширим и развием като добра практика. Полагаме грижи за опазване и защита на околната среда, и оптималното използване на енергийни ресурси.

Прозрачност и контрол

Координираме своите действия с едноличния собственик на капитала.

Общуване

Работим в сътрудничество и ефективен диалог с всички институции, организации и партньори.

Етичност

Прилагаме стандарти, уважаващи личността на всеки колега, клиент и съгражданин.

Информация относно условията и реда за подаване на сигнали по реда на Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (ЗЗЛПСПОИН) в „Софийски имоти“ ЕАД.

В „Софийски имоти“ ЕАД е създаден вътрешен канал по смисъла на ЗЗЛПСПОИН за подаване на сигнали за нарушения. Вътрешното подаване на сигнали и последващите действия по тях в „Софийски имоти“ ЕАД се осъществява съгласно утвърдените Вътрешни правила.

Не се образува производство по анонимни сигнали или по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.

Не се разглеждат сигнали, които не попадат в приложното поле на чл.3 от ЗЗЛПСПОИН и съдържанието на които не дава основания да се приемат за правдоподобни. Сигнали, които съдържат очевидно неверни или заблуждаващи твърдения за факти, се връщат с указание към подателя за поправка на твърденията и за отговорността, която той носи за набеждаване.

В случай, че сигналът не отговаря на изискванията на ЗЗЛПСПОИН, сигнализиращото лице се уведомява за отстраняване на допуснатите нередовности. Ако те не бъдат отстранени в 7-дневен срок от получаване на сигнала, сигналът, заедно с приложенията към него, се връща на сигнализиращото лице.

Сигналът се регистрира чрез попълване на „Формуляр за регистриране на сигнал“ по образец, утвърден от Комисията за защита на личните данни.

Към сигнала могат да се приложат всякакъв вид източници на информация, подкрепящи изложените в него твърдения, и/или позоваване на документи, в т. ч. посочване на данни за лица, които биха могли да потвърдят съобщените данни или да предоставят допълнителна информация.

В 7-дневен след получаването на сигнала се потвърждава получаването му, като на сигнализиращото лице се предоставя информация за Уникален идентификационен номер (УИН) и дата на получаване на сигнала.

Подаването на писмени сигнали се извърша:

  1. чрез електронна поща на адрес: signali.zzlps@gmail.com, като попълненият формуляр се подписва от подателя с електронен подпис;
  2. по пощата с препоръчано писмо на адреса на „Софийски имоти“ ЕАД: гр. София 1000, ул.„Ген.Й.В.Гурко“ № 12, ет.6, с отбелязване: „СИГНАЛ ПО ЗЗЛПСПОИН. ДА НЕ СЕ ОТВАРЯ ОТ ДРУГ ОСВЕН ОТ СЛУЖИТЕЛ, ОТГОВАРЯЩ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕТО НА СИГНАЛИ“.

Подаването на устни сигнали се извършва:

    1. на телефон 02/93-77-810, в рамките на установеното работното време на дружеството;
  1. чрез лична среща, в уговорен със служителя, отговарящ за разглеждането на сигнали подходящ срок, по искане на сигнализиращото лице. Срокът за лична среща се уговаря чрез посочените телефон и електронна поща. Устният сигнал се документира чрез попълване на формуляра от служителя, отговарящ за разглеждането на сигнали. На подаващия сигнала се предлага да го подпише, при желание от негова страна.