За дружеството

„Софийски имоти” ЕАД

Седалище и адрес  на управление: гр. София 1000, ул. „Ген. Йосиф В. Гурко” № 12, ет.6

„Софийски имоти” ЕАД е дружество с едноличен собственик на капитала –  Столична община. Управлява се от Съвет на директорите и се представлява от Изпълнителния директор. Ръководството се осъществява съобразно закона, в съответствие с учредителния акт на дружеството и решенията на Столичен общински съвет.

Дружеството е основано през 1995г. Притежава дългогодишен опит в стопанисването и управлението на движими и недвижими имоти, в т.ч. отдаването им под наем, извършването на проучвания и експертизи на инвестиционни проекти. Дружеството функционира и действа в съответствие с действащата „Наредба за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване правата на собственост на общината в търговските дружества” на СОС и Устава на „Софийски имоти” ЕАД.

„Софийски имоти” ЕАД разполага с опитен и утвърден екип от експерти и специалисти с изявен професионализъм в сферата на управление на недвижими имоти, управление на инвестиционни проекти, изготвяне на експертни оценки за определяне на продажна цена на недвижими имоти, както и определяне на месечна наемна цена.