До заинтересованите лица и общественост:

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда,(Изм. – ДВ, бр. 77 от 2005 г., изм. – ДВ, бр. 12 от 2017 г., изм. – ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 27.11.2018 г.)

 

„Софийски имоти“ ЕАД, гр. София, ул. „Ген. Гурко“ № 12, ет. 6

 

СЪОБЩАВА

 

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за „Проучване, проектиране и изграждане на нова жилищна сграда с подземен гараж в  УПИ II – 105, 105а, 108, 109 (ПИ 68134.4334.1519), кв. 11б, м. „Овча купел-актуализация“, район „Овча купел“-СО“.

 

За контакти: Елена Попова – 0882036686, epopova@sofimoti.bg

 

Заинтересованите лица могат в 14 (четиринадесет) дневен срок от обявяване на съобщението да подадат писмени становища, мнения и възражения, за горепосоченото инвестиционно предложение в деловодството на „Софийски имоти“ ЕАД, гр. София, ул. „Ген. Гурко“ № 12, ет.6.