До заинтересованите лица и общественост:

 • „Софийски имоти“ ЕАД е собственик недвижим имот, представляващ: терен с площ 5766 кв.м, съставляващ поземлен имот с идентификатор 68134.1386.966, кв.77, м. „Бул. Ломско шосе”, находящ се на ул. „Кирил Дрангов”, р-н “Надежда”, гр. София, отреден „За покрит пазар и етажен паркинг“.Уведомяваме Ви, че предвид постоянно увеличаващата се нужда от места за паркиране, свързана с трайната тенденция за увеличаване броя на автомобилите, както и с цел облагородяване и осигуряване на по-добра градска среда в района около метростанция „Надежда“, „Софийски имоти“ ЕАД има инвестиционно намерение за проучване, проектиране и изграждане на „Обществен етажен паркинг със зона за обществено обслужване“ в границите на недвижимия имот“.Параметри на проекта: ЗП на сградата – ок.1984 кв.м., РЗП – ок.7936 кв.м., Озеленяване – мин. 2243 кв.м.Разглежда се възможността за изграждане на 4 нива с до 269 бр. паркоместа, възможност за обособяване на зона за обществено обслужване на 1-во ниво, възможност за обособяване на спортна зала за групови занимания, както и възможност на последното ниво (покривно) да бъде разположено спортно игрище с изкуствена тревна настилка. Предвижда се изграждане на детска площадка в рамките на зелените площи при входа на зоната за обществено обслужване.

  Като дружество с ясно изразена корпоративна социална отговорност, бихме искали да направим представяне на инвестиционното намерение пред живущите в прилежащия на имота район, както и да получим техните становища, мнения и препоръки.

  В тази връзка, планираме да се проведе дискусия, която ще ще се проведе на 2 етапа, в концертната зала на Общински културен институт „Надежда“, както следва:

         02.06.2021 г. от 18.00 ч.

         21. 06.2021 г. от 18.00 ч.

Участници в дискусията ще бъдат:

  • Изп.д-р на „Софийски имоти“ ЕАД – г-н Димитър Шивачев;
  • Архитект на предпроектната концепция;
  • Председател на ПК по финанси и бюджет в СОС – адв. Георги Георгиев;
  • Председател на ПК по икономика собственост и дигитална трансформация в СОС – г-н Николай Стойнев;
  • Зам.председател на ПК по устройство на територията, архитектура и жилищна политика в СОС – арх.Ивайло Петков;
  • Главен архитект на Столична община – арх.Здравко Здравков
  • Кмет на район „Надежда“-СО – инж.Димитър Димов

  Молим за Вашето участие!