На 16.08.2018г. „Софийски имоти“ ЕАД обявява стартирането на вътрешен конкурентен избор за определяне на изпълнител с предмет: „Присъединяване на 8 броя преместваеми обекти – тип павилиони към ВиК инфраструктурата и електрическата инсталация на парк „Възраждане““

Дата на публикацията

16.08.2018

Файлове

На основание чл. 82, ал. 3 и 4 от Закона за обществените поръчки и въз основа на Раздел III „ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ПО ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА“ от Рамково споразумение № Д-ОП-003/05.10.2017г., сключено въз основа на проведена процедура на публично състезание, открита с решение № СИ-ОП-03-021 / 12.06.2017г., „Софийски имоти“ ЕАД обявява стартирането на вътрешен конкурентен избор за определяне на изпълнител с Покана изх. № СИ-ОП-03-116/ 16.08.2018г. с предмет: „Присъединяване на 8 броя преместваеми обекти – тип павилиони към ВиК инфраструктурата и електрическата инсталация на парк „Възраждане““

”http://www.sofimoti.bg/%D0%BD%D0%B0-12-06-2017%D0%B3-%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B8-%D0%B5%D0%B0%D0%B4-%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B2%D1%8F%D0%B2%D0%B0-%D1%81/