Акценти

Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на следните имоти:

17.09.2021

  Гараж №1 с идентификатор 68134.306.403.1.60, застроена площ 27,54 кв.м, находящ се на  ет.-1 в средноетажна жилищна сграда с подземни гаражи с адрес: гр. София, р-н Възраждане, ул. “Царибродска” №136-142. Начална цена: 212.00 (двеста и дванадесет) лв. без ДДС.…

повече

„СОФИЙСКИ ИМОТИ” ЕАД обявява конкурс за учредяване право на строеж за:

03.09.2021

 Построяване на сграда върху недвижим имот, представляващ ПИ с идентификатор 68134.304.293, с площ 950 кв. м, за който е отреден  УПИ XII-293, кв. 262, м. „Зона Б-5-3“, находящ се в гр. София, район „Възраждане“, собственост на „Софийски имоти“ ЕАД. Начална…

повече

„Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на следните имоти:

23.07.2021

  Офис №19 с идентификатор 68134.1001.5.2.19, с площ 35,80 кв.м, находящ се на ет.7 в административен и търговски център с адрес: ул. "Три уши" № 6б, гр. София. Начална месечна наемна цена: 350.00 (триста и петдесет) лв. без ДДС. Депозит: 350.00 (триста и петдесет) лв. …

повече

„Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на следните имоти:

30.06.2021

  Апартамент № 3  с идентификатор  68134.703.892.1.3, с площ 72.78 кв.м, находящ се в гр. София, ул. „Гео Милев“ № 49А, бл. 1,  ет. 2. Начална месечна наемна цена: 424.00 (четиристотин двадесет и четири) лв. без ДДС. Депозит: 424.00 (четиристотин двадесет и четири)…

повече

„Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на следните имоти:

25.06.2021

  Офис №1 с идентификатор 68134.1001.5.2.1, с площ 50.45 кв.м, находящ се на ет.2 в административен и търговски център с адрес: ул. "Три уши" № 6б, гр. София. Начална месечна наемна цена: 836.00 (осемстотин тридесет и шест)  лв. без ДДС. Депозит: 836.00 (осемстотин…

повече

„Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на следните имоти:

09.06.2021

  Апартамент № 39 с идентификатор 68134.4089.603.1.118, с площ 88,50 кв.м, находящ се в гр. София, ж.к. "Младост-4", бл. 458, вх. 1, секция "А", ет.8. Начална месечна наемна цена: 364.00 (триста шестдесет и четири) лева без ДДС. Депозит: 364.00 (триста шестдесет и четири) лева; …

повече

„Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на следните имоти:

08.06.2021

  Апартамент № 6, ет.2, бл. 4 с площ от 85,25 кв.м, находящ се на ул. "Христо Максимов" № 64, район Слатина, гр. София. Начална месечна наемна цена: 407.00 /четиристотин и седем/  лева без ДДС. Депозит: 407.00лв. /четиристотин и седем/; Апартамент № 7 с площ от…

повече

До заинтересованите лица и общественост:

26.05.2021

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда,(Изм. - ДВ, бр. 77 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 12 от 2017 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 27.11.2018 г.)   „Софийски имоти“ ЕАД, гр. София, ул. „Ген. Гурко“ № 12, ет. 6   СЪОБЩАВА   на засегнатото…

повече

До заинтересованите лица и общественост:

25.05.2021

„Софийски имоти“ ЕАД е собственик недвижим имот, представляващ: терен с площ 5766 кв.м, съставляващ поземлен имот с идентификатор 68134.1386.966, кв.77, м. „Бул. Ломско шосе”, находящ се на ул. „Кирил Дрангов”, р-н “Надежда”, гр. София, отреден „За покрит…

повече

Please log in or register to view the gallery.