Наеми чрез търг

Сключването на договори за продажба, учредяване на вещни права и наем на недвижими имоти, собственост на „Софийски имоти” ЕАД, както и за продажба и наем на други дълготрайни активи на дружеството се извършва след провеждане на търг или на конкурс, при условията и по реда на „Наредба за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване правата на собственост на общината в търговските дружества” на Столичен общински съвет, както и съгласно утвърдените „Правила за провеждане на търгове и конкурси” на „Софийски имоти” ЕАД.

„Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на следните имоти:

  „Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на следните имоти: Гараж № 21 на ниво сутерен, състоящ се от гаражно помещение със застроена площ 17,01 кв.м, находящ се в жилищна сграда бл. 4, ул. „Христо Максимов“ №64, гр. София, район “Слатина”. Начална месечна наемна цена: 60 лв. /Шестдесет лева/ без ДДС. Депозит: 60 лв. А...повече