Парк Възраждане

СЪОБЩЕНИЕ

Oтносно: Обществена поръчка с предмет: „Извършване на строително-монтажни и ремонтни работи на обект „Парк Възраждане“, гр. София, район „Възраждане“, м. „Зона Б-5-4“, кв. 1А, УПИ I и УПИ III“, открита с Решение № СИ-ОП-03-024/27.04.2015г. на Изпълнителния директор на „Софийски имоти” ЕАД и обявена в Регистъра на обществените поръчки с уникален номер № 02885-2015-0004...повече

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.69а, ал.3, предл.1 от Закона за обществените поръчки комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите, подадени за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни и ремонтни работи по проект „Парк „Възраждане”, гр. София, район „Възраждане”, м. „Зона Б-5-4”, кв...повече

На 27.04.2015г. „Софийски имоти“ ЕАД обявява стартирането на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „ Извършване на строително-монтажни и ремонтни работи на обект „Парк „Възраждане”, гр. София, район „Възраждане”, м. „Зона Б-5-4”, кв. 1a, УПИ I и УПИ III“

  Проекти парк „Възраждане“ I етап (27.04.205г.)   Проекти парк „Възраждане“ II етап (27.04.205г.) повече

Проекти парк „Възраждане“ I етап (27.04.2015г.)

Проекти парк „Възраждане“ II етап (27.04.2015г.)

На 19.03.2015г. „Софийски имоти“ ЕАД, гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко“ №12, ет. 6 обявява стартирането на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни и ремонтни работи по проект „Парк „Възраждане”, гр. София, район „Възраждане”, м. „Зона Б-5-4”, кв. 1a, УПИ I и УПИ III“

Проекти „Парк Възраждане“ Етап I   Проекти „Парк Възраждане“ Етап II повече

Вътрешни правила

Вътрешни правила Правила по ЗОП   повече