Обща информация

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.69а, ал.3, предл.1 от Закона за обществените поръчки комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите, подадени за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни и ремонтни работи по проект „Парк „Възраждане”, гр. София, район „Възраждане”, м. „Зона Б-5-4”, кв...повече

Обща информация

„Софийски имоти“ ЕАД е търговско дружество, чийто капитал е изцяло собственост на Столична община. Столичният общински съвет е общо събрание на дружеството. Предметът на дейност на дружеството е стопанисване и управление на движими и недвижими имоти, отдаване под наем на недвижими имоти, инвестиционни проучвания и експертизи на инвестиционни проекти, участие в общински инвестиционни проекти и др...повече