Архив

„Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на следните имоти:

  „Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на следните имоти: Гараж № 21 на ниво сутерен, състоящ се от гаражно помещение със застроена площ 17,01 кв.м, находящ се в жилищна сграда бл. 4, ул. „Христо Максимов“ №64, гр. София, район “Слатина”. Начална месечна наемна цена: 60 лв. /Шестдесет лева/ без ДДС. Депозит: 60 лв. А...повече

СЪОБЩЕНИЕ

Относно: Процедура на публично състезание за възлагане на обществена поръчка с премет: „Избор на изпълнител за изготвяне на инвестиционен проект във фаза на проектиране „Технически проект“ за обект „Високоетажна жилищна сграда с офиси и  подземни гаражи, в УПИ XII-293, кв.262, м.“Зона Б-5-3″, район „Възраждане“, гр.София“, открита с Решение...повече

На 26-ти Януари, „Софийски имоти“ЕАД, обявява стартирането на процедура по събиране на оферти с обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: „Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско напрежение за обекти на „Софийски имоти“ ЕАД“

На 26-ти Януари, „Софийски имоти“ЕАД, обявява стартирането на процедура по събиране на оферти с обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: „Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско напрежение за обекти на „Софийски имоти“ ЕАД“ повече

На 28-ми ноември 2017г., „Софийски имоти“ЕАД, обявява стартирането на процедура за провеждането на публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет:„ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ ВЪВ ФАЗА НА ПРОЕКТИРАНЕ „ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ“ ЗА ОБЕКТ „ВИСОКОЕТАЖНА ЖИЛЩНА СГРАДА С ОФИСИ И ПОДЗЕМНИ ГАРАЖИ, В УПИ XII-293, КВ.262, М.“ЗОНА Б-5-3“, РАЙОН „ВЪЗРАЖДАНЕ“, ГР.СОФИЯ“

На 28-ми ноември 2017г., „Софийски имоти“ЕАД, обявява стартирането на процедура за провеждането на публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет:„ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ ВЪВ ФАЗА НА ПРОЕКТИРАНЕ „ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ“ ЗА ОБЕКТ „ВИСОКОЕТАЖНА ЖИЛЩНА СГРАДА С ОФИСИ И  ПОДЗЕМНИ ГАРАЖИ, В УПИ XII-293, КВ.262, М.“ЗОНА Б-5-3“, РАЙОН „ВЪЗРАЖДАНЕ“, ГР...повече

„Софийски имоти“ ЕАД обявява търг с явно наддаване, за продажба на следния имот

„Софийски имоти“ ЕАД обявява търг с явно наддаване, за продажба на следния имот: „Сграда с площ 9,00 кв.м /бивш трансформаторен пост/ в ПИ 111001, м. „Мало равнище“ в землището на с. Бързия, община Берковица, област Монтана. Начална тръжна цена: 2 700 лв. (Две хиляди и седемстотин лева) без ДДС. Стъпка на наддаване: 100 лв. /Сто лева/ без ДДС. Депозит: 135 лв. / Сто тридесет и пет лева/ без ДДС...повече

„Софийски имоти“ ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на следният имот:

„Софийски имоти“ ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на следният имот: Търговско помещение със ЗП – 158 кв.м, находящо се в партерния етаж на шестетажна сграда на бул. „Христо Ботев“ № 5÷7, гр. София. Начална месечна наемна цена в размер на 1 900 лв. (Хиляда и деветстотин лева) без ДДС, съгласно експертна оценка на лицензиран оценител. Депозит: 1 900 лв. (Хиляда и деветстотин лева)...повече

„Софийски имоти” ЕАД обявява търг с явно наддаване, за продажба на следните имоти

„Софийски имоти” ЕАД обявява търг с явно наддаване, за продажба на следните имоти: 30% идеални части от поземлен имот пл. № 39, целият с площ от 308 кв.м, включен в УПИ IV, кв. 387, м. „Здраве“ по плана на гр. София, заедно с реални дялове от масивна двуетажна сграда, представляващи първи етаж, застроен на 70 кв.м, заедно с 35/100 ид.части от общите части на сградата и мазето и тавански етаж, застроен на 70 кв.м, заедно с 25/100 ид.части от общите части на сградата и мазето, с административен адрес: ул...повече