„Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на апартаменти и гаражи

„Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на следните имоти:   Апартамент №4 с площ от 86,48 кв.м, находящ се на ул.“Елемаг“ №26, секция “Б”, ет. ІІІ, заедно с избено помещение №4 с площ от 3,33 кв.м, район “Изгрев”, гр. София.  Начална месечна наемна цена – 420 лв. /Четиристотини двадесет лева/, без ДДС. Депозит: 420 лв. /Четиристотин и двадесет лева /...повече

На 04-ти Януари, „Софийски имоти“ЕАД, обявява стартирането на Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско напрежение за обекти на „Софийски имоти“ ЕАД“

На 04-ти Януари, „Софийски имоти“ЕАД, обявява стартирането на Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско напрежение за обекти на „Софийски имоти“ ЕАД“ повече

„Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на следните имоти

  „Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на следните имоти:             Апартамент № 8, ет.2, бл. 1, находящ се в жилищна сграда на ул. „Гео Милев“ № 49А, със застроена площ 72,78 кв.м, гр. София, район „Слатина“. Начална месечна наемна цена: 394 лв. /Триста деветдесет и четири лева/ без ДДС, съгласно експертна оценка на лицензиран оценител...повече

„Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на следните имоти:

Терен с площ 5545 кв.м, съставляващ, ПИ с идентификатор 68134.4092.4079, ПИ с идентификатор 68134.4092.3310 и ПИ с идентификатор 68134.4092.3866, кв. 2, м. „НПЗ Изток”, п.з. „Горубляне”, находящи се на ул. „Самоковско шосе”, гр. София. Начална месечна наемна цена 6 392 лв. /Шест хиляди триста деветдесет и два лева/ без ДДС, съгласно експертна оценка на лицензиран оценител...повече

„Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на имот

УПБ в с.Бойковец, общ.Етрополе – Сграден фонд: спален блок на два етажа със ЗП 314 кв.м, спален блок на два етажа със ЗП 314 кв.м, други сгради – домакински блок с обща ЗП 167 кв.м, кухненски блок с обща ЗП 630 кв.м, разположени върху терен с площ 17702 кв.м, м.”Велин камък”. Начална месечна наемна цена: 1 092 лв. (Хиляда и деветдесет и два лева) без ДДС. Депозит: 1 092 лв. (Хиляда и деветдесет и два лева)...повече

„Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на имот:

УПБ в с. Мала църква, общ. Самоков – Сграден фонд, разположен върху терен  с площ от 28 885 кв.м. Начална месечна наемна цена:  865 лв. (Осемстотин шестдесет и пет лева) без ДДС. Депозит: 865 лв. (Осемстотин шестдесет и пет лева). повече

„Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем

Хотел “Щъркелово гнездо”, яз. Искър – Сграден фонд – хотелска част от две масивни сгради с леглова база 50 легла, с РЗП 683.74 кв.м. и РЗП 677.72 кв.м., ресторант със РЗП 308.67 кв.м. и игрище, разположени върху терен от 6625 кв.м. Начална месечна наемна цена: 2 500 лв. /Две хиляди и петстотин лева/ без ДДС. Депозит: 2 500 лв. /Две хиляди и петстотин лева/...повече

„Софийски имоти“ АД отдава под наем имот:

Офис № 1 с площ 252,47 кв.м в бл. 70, бул. „Витоша“ № 150, ж.к. „Иван Вазов“, район „Триадица“, гр. София. Начална месечна наемна цена:1 832 лв. (Хиляда осемстотин тридесет и два лева) без ДДС. Депозит: 1 832 лв. (Хиляда осемстотин тридесет и два лева) повече