Месечен архив от април 2024

„Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на следните имоти:

Обява конкурс: „Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на следните имоти: Апартамент № 35 с идентификатор 68134.4089.603.1.62, с площ 92,75  кв.м, находящ се в гр. София, ж.к. „Младост 4“, бл. 458, вх. 2, ет. 8. Начална месечна наемна цена: 700.00 (седемстотин) лв. без ДДС. Депозит: 700.00 (седемстотин) лв.Апартамент № 37 (на две нива) с идентификатор 68134.4089...повече

Бuзнес плaн за 2024-та година

БИЗНЕС ПЛАН 2024Изтегляне повече

Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на следните имоти:

Терен с идентификатор 68134.902.59, с площ 599 кв.м, заедно с три постройки, съставляващи сграда с идентификатор 68134.902.59.1 с площ от 74 кв.м, сграда с идентификатор 68134.902.59.2 с площ от 30 кв.м и сграда с идентификатор 68134.902.59.3 с площ от 21 кв.м, находящ се в гр. София, район „Лозенец“, ул. „Стоян Михайловски“ № 32-34. Начална месечна наемна цена: 1985.00 (хиляда деветстотин осемдесет и пет) лв. без ДДС. Депозит: 1985.00 (хиляда деветстотин осемдесет и пет) лв...повече