Месечен архив от септември 2021

Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на следните имоти:

Гараж №1 с идентификатор 68134.306.403.1.60, застроена площ 27,54 кв.м, находящ се на  ет.-1 в средноетажна жилищна сграда с подземни гаражи с адрес: гр. София, р-н Възраждане, ул. “Царибродска” №136-142. Начална цена: 212.00 (двеста и дванадесет) лв. без ДДС. Депозит: 212.00 (двеста и дванадесет) лв. Гараж №2 с идентификатор 68134.306.403.1.61, застроена площ 26,85 кв.м, находящ се на  ет...повече

„СОФИЙСКИ ИМОТИ” ЕАД обявява конкурс за учредяване право на строеж за:

 Построяване на сграда върху недвижим имот, представляващ ПИ с идентификатор 68134.304.293, с площ 950 кв. м, за който е отреден  УПИ XII-293, кв. 262, м. „Зона Б-5-3“, находящ се в гр. София, район „Възраждане“, собственост на „Софийски имоти“ ЕАД...повече