Месечен архив от май 2021

До заинтересованите лица и общественост:

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда,(Изм. – ДВ, бр. 77 от 2005 г., изм. – ДВ, бр. 12 от 2017 г., изм. – ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 27.11.2018 г.) „Софийски имоти“ ЕАД, гр. София, ул. „Ген. Гурко“ № 12, ет. 6   СЪОБЩАВА   на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за „Проучване, проектиране и изграждане на нова жилищна сграда с подземен гараж в  УПИ II – 105, 105а, 108, 109 (ПИ 68134.4334.1519), кв...повече

До заинтересованите лица и общественост:

„Софийски имоти“ ЕАД е собственик недвижим имот, представляващ: терен с площ 5766 кв.м, съставляващ поземлен имот с идентификатор 68134.1386.966, кв.77, м. „Бул. Ломско шосе”, находящ се на ул. „Кирил Дрангов”, р-н “Надежда”, гр. София, отреден „За покрит пазар и етажен паркинг“...повече