Месечен архив от май 2018

„Софийски имоти” ЕАД обявява търг с явно наддаване, за продажба на следните имоти

„Софийски имоти” ЕАД обявява търг с явно наддаване, за продажба на следните имоти: 1/2 ид.ч. от дворно място, съставляващо им. пл. № 10, кв.257, м. „Центъра“, гр.София, ул. „Три уши“ № 11, цялото с площ 212,50 кв.м, заедно с 1/2 ид.ч. от построената върху него двуетажна сграда с избени и тавански помещения, без работилница с площ ок.69 кв.м – АЧОС № 46/1997 г., съгласно КК и КР съставляващ 1/2 ид.ч от: ПИ с идентификатор 68134.1001.40 с площ 212 кв.м, сграда с идентификатор 68134.1001.40.1 със ЗП 183 кв...повече

На 23.05.2018г. „Софийски имоти“ ЕАД обявява стартирането на процедура за провеждане на публично състезание за сключване на рамково споразумение за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изработване на проекти, мотивирани предложения, скици и заснемане на недвижими имоти”.

На 23.05.2018г. „Софийски имоти“ ЕАД обявява стартирането на процедура за провеждане на публично състезание за сключване на рамково споразумение за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изработване на проекти, мотивирани предложения, скици и заснемане на недвижими имоти”. повече

СЪОБЩЕНИЕ

„Софийски имоти“ ЕАД е администратор на лични данни (регистриран с идентификационен номер 438) и като такъв обработва предоставените лични данни на физически лица на нормативно установени основания (закон, договор, изрично съгласие и др.). Събираните и обработвани от дружеството лични данни, необходими за конкретни цели (сключване на договори, изпълнение на законови задължения на дружеството и др.) се съхраняват в сроковете, регламентирани в закона...повече

На 10.05.2018г. „Софийски имоти“ ЕАД обявява стартирането на вътрешен конкурентен избор за определяне на изпълнител с предмет: „Извършване на строително-монтажни и други ремонтни дейности на обекти по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: Апартамент, находящ се в гр. София, ул. „Смърч“ № 24, ап.6 Обособена позиция № 2: Офис, находящ се в гр. София, ул. „Цар Асен“ № 1, ет. 5 Обособена позиция № 3: Апартамент, находящ се в гр. София, ул. „Елемаг“ № 26, ап. 6 Обособена позиция № 4: Апартамент, находящ се в гр. София, ул. „Гео Милев“ № 49А, ап. 8″

На основание чл. 82, ал. 3 и 4 от Закона за обществените поръчки и въз основа на Раздел III „ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ПО ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА“ от Рамково споразумение № Д-ОП-003/05.10.2017г., сключено въз основа на проведена процедура на публично състезание, открита с решение № СИ-ОП-03-021 / 12.06.2017г...повече

На 04.05.2018г. „Софийски имоти“ ЕАД обявява стартирането на вътрешен конкурентен избор за определяне на изпълнител с предмет: „Извършване на строително-монтажни и други ремонтни дейности на стая и покрив над стая в югоизточно крило на недвижим имот, находящ се в гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко“ № 12″

 На основание чл. 82, ал. 3 и 4 от Закона за обществените поръчки и въз основа на Раздел III „ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ПО ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА“ от Рамково споразумение № Д-ОП-003/05.10.2017г., сключено въз основа на проведена процедура на публично състезание, открита с решение № СИ-ОП-03-021 / 12.06.2017г...повече

СЪОБЩЕНИЕ

Относно: Процедура на публично състезание за възлагане на обществена поръчка с премет: „Изработка, доставка и монтаж на осем броя преместваеми обекти – тип павилиони, за разполагането им на територията на парк „Възраждане“, м.“Зона Б-5-4“, район „Възраждане“ – СО“, открита с Решение № СИ-ОП-03-055/03.04.2018г...повече