Месечен архив от август 2017

СЪОБЩЕНИЕ

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА СЪОБЩЕНИЕ Относно: Процедура на публично състезание за сключване на рамково споразумение за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на строително-монтажни и ремонтни работи в недвижими имоти, собственост на възложителя, както и основни и текущи ремонти на прилежащата им инфраструктура“, код по CPV: 45000000, открита с Решение № СИ-ОП-03-021/12.06.2017г...повече